Strijen

Kenmerken

Grootte: 26,6 hectare
Aankoopdatum: 10 februari 2023

Ruimtelijke analyse

Rest gegevens volgt z.s.m.

Waar we aan werken

De polder ‘Het Oudeland van Strijen’ is door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangewezen als Natura 2000-gebied. Het gebied Oudeland van Strijen is met name aangewezen als speciale beschermingszone (sbz) inzake het behoud van de vogelstand. Het gebied kwalificeert zich als sbz vanwege het voorkomen van grote aantallen van Brandgans en Kolgans, die het gebied benutten als voedselgebied gedurende het winterseizoen. Andere vogelsoorten waarvoor het gebied van betekenis is als overwinteringsgebied zijn Smient en Slechtvalk. Het gebied vormt verder een van de weinige vaste pleisterplaatsen van de zeldzame Dwerggans in Nederland.

Op dit moment legt met name de lage waterstand in de sloten in en om het gekochte in de winter en in de lente beperkingen op aan het succesvol grootbrengen van weidevogels. Land van Ons wil de natuurkwaliteit van de aangekochte gronden in Strijen verder ontwikkelen door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Voor de (niet-productieve) inrichtingsmaatregelen die daarvoor moeten worden genomen kan een investeringssubsidie worden verkregen. Eind 2022 is door de coöperatie de subsidie ‘Niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden’ (NPILV) aangevraagd bij RVO met de projecttitel Een boerenland vol leven in het Oudeland van Strijen.

Wat willen we doen? Door de aanleg van sloten met een langzaam oplopende oevers ontstaat gelegenheid voor een rijke oevervegetatie met vissen, kleine waterdiertjes en insecten. Vogels en kleine zoogdieren zullen hiervan profiteren door voedselvoorziening en schuil en nestgelegenheid. Veel planten hebben bovendien een reinigende werking waardoor de waterkwaliteit zal verbeteren. De invasieve exoot rode Amerikaanse moeraskreeft wordt teruggedrongen door gebrek aan steile oevers. Het inheemse maaisel dat zal worden ‘gezaaid’, zal de snelle ontwikkeling van een kruidenrijke grasmat bevorderen en (stuw)dammen maken goed waterbeheer en plaatselijke vernatting mogelijk en uitdroging van sloten wordt tegengegaan. Voorts moeten de te nemen maatregelen de omstandigheden voor de weidevogels verbeteren om de achteruitgang in de populaties te keren.

Onze boer

Perceel Strijen valt momenteel nog onder een lopend pachtcontract. De percelen worden door de boer productiegericht en gangbaar beheerd als grasland.

Teelt

De polder Hoekse Waard bestaat tegenwoordig merendeels uit akkerland, strak verkaveld via ruilverkaveling. Van het Oudeland van Strijen is de verschijningsvorm echter anders. Het Oudeland heeft een min of meer ronde vorm met grillige dijken. Het heeft een zeer open karakter door een fijnmazige structuur van dijken, kreken en sloten. Het Oudeland van Strijen is daarmee een bijzondere enclave van veenweidelandschap.
In het oostelijk deel van het Oudeland, waarin ook de aangekochte gronden liggen, bevinden zich de gronden met het hoogste microreliëf. De kleilaag op het veen is er minimaal. Typerend is het ‘hobbelige’ karakter van het polderlandschap en de bijzondere kleinschalige strokenverkaveling. De afgelopen 170 jaar is aan de verkaveling en het gebruik van de aangekochte percelen weinig of niets veranderd.

Op een deel van de percelen wordt nog gespoten tegen o.a. Fluitkruid en Jacobskruiskruid. Het laatste met name om ervoor te zorgen dat deze bij veelvuldige inname giftige plant niet in het hooi terecht komt. De indruk is dat er altijd ruim is bemest. Een deel van de percelen wordt beweid door schapen en paarden. Er wordt 1-2 keer per jaar gehooid.

Perceelteam

Op dit moment wordt het perceelteam voor Strijen nog samengesteld. Meer informatie volgt z.s.m. 

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Tijme Beker
E-mailadres: strijen@landvanons.nl

Sociale media

Binnenkort kun je de regeneratieve reis van Perceel Strijen volgen op sociale media!

Gerelateerde berichten