Statuten

Klik op onderstaande link voor de oprichtingsakte en statuten van Land van Ons coöperatie U.A.

NB In de algemene ledenvergadering van 1 maart 2020 hebben de leden besloten in artikel 10 lid 2 de laatste zin te schrappen. Daarbij zijn de leden eveneens akkoord gegaan met het volgende regeling:

Oprichtingsakte en statuten Land van Ons coöperatie geblokt (tijdelijk niet beschikbaar)

Gewijzigde statuten n.a.v. ALV dd 1 maart 2020

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij (Land van Ons) de informatie die wij van u verkrijgen door het gebruik van deze website beschermt en gebruikt.

Uw privacy is bij ons gewaarborgd en beschermd. Op het moment dat wij bepaalde informatie van u vragen, die mogelijkerwijs tot uw persoon kan worden herleid, dan kunt er zeker van zijn dat deze informatie alleen gebruikt wordt in lijn met deze privacyverklaring.

Alle informatie die deze website passeert zal enkel door Land van Ons gebruikt worden en zal nooit doorgegeven worden aan derde partijen, toeleveranciers of klanten van Land van Ons.

Land van Ons zal verkregen informatie nooit langer vasthouden dan nodig en alleen gebruiken voor doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring.

De website van Land van Ons bevat hyperlinks naar andere websites. Op het moment dat deze hyperlinks gevolgd worden, dan verlaat u de website. De toegang en het gebruik van externe websites valt buiten deze privacyverklaring.

U heeft het recht om toegang, aanpassing of verwijdering, te vragen en te verkrijgen van enige persoonlijke informatie die we over u hebben verkregen door het gebruik van deze website.

Land van Ons is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Land van Ons maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Als er vragen zijn over de bescherming van uw data of over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op: (administratie@landvanons.nl).

Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

Land van Ons coöperatie U.A. alsook eventuele overige informatieleveranciers werken met de grootste accuratesse aan deze website. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Land van Ons coöperatie U.A. aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Land van Ons coöperatie U.A. aanvaardt eveneens géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de coöperatie.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website.

E-mail: administratie@landvanons.nl