Statuten

Klik op onderstaande link voor de oprichtingsakte en statuten van Land van Ons coöperatie U.A.

NB In de algemene ledenvergadering van 1 maart 2020 hebben de leden besloten in artikel 10 lid 2 de laatste zin te schrappen. Daarbij zijn de leden eveneens akkoord gegaan met het volgende regeling:

Gewijzigde statuten n.a.v. ALV april 2021

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij (Land van Ons) de informatie die wij van u verkrijgen door het gebruik van deze website beschermen en gebruiken.

Uw privacy is bij ons gewaarborgd en beschermd. Op het moment dat wij informatie van u vragen die mogelijkerwijs tot uw persoon kan worden herleid, dan kunt er zeker van zijn dat deze informatie alleen gebruikt wordt in lijn met deze privacyverklaring.

Alle informatie die deze website passeert zal enkel door Land van Ons gebruikt worden en zal nooit doorgegeven worden aan derde partijen, toeleveranciers of klanten van Land van Ons.

Land van Ons zal verkregen informatie nooit langer vasthouden dan nodig en alleen gebruiken voor doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring.

De website van Land van Ons bevat hyperlinks naar andere websites. Op het moment dat deze hyperlinks gevolgd worden, dan verlaat u de website. De toegang en het gebruik van externe websites valt buiten deze privacyverklaring.

U heeft het recht om toegang, aanpassing of verwijdering te vragen en te verkrijgen van enige persoonlijke informatie die we over u hebben verkregen door het gebruik van deze website.

Land van Ons is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Land van Ons maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Als er vragen zijn over de bescherming van uw data of over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op: (administratie@landvanons.nl).

Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

Land van Ons coöperatie U.A. alsook eventuele overige informatieleveranciers werken met de grootste accuratesse aan deze website. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Land van Ons coöperatie U.A. aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Land van Ons coöperatie U.A. aanvaardt eveneens géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de coöperatie.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website.

E-mail: administratie@landvanons.nl

Beste security-onderzoeker

Wij van Land van Ons vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er een zwakke plek is.

Als u in een van onze systemen een kwetsbaarheid heeft gevonden horen wij dit graag zodat we snel maatregelen kunnen treffen.

Wij willen graag met u samenwerken om onze deelnemers, onze vrijwilligers en onze systemen beter te beschermen.

Wij vragen u:

* Uw bevindingen te mailen naar security@landvanons.nl, met duidelijke uitleg hoe we de kwetsbaarheid kunnen vinden/reproduceren;

* Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;

* Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;

* Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;

* Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

* Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;

* Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;

* Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;

* Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;

* In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;

* Als dank voor uw hulp bieden wij een lidmaatschap van Land van Ons voor 2 jaar en 1 m2 Nederlandse landbouwgrond (… 7 EUR/m2).

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.