Statuten

Klik op onderstaande link voor de oprichtingsakte en statuten van Land van Ons coöperatie U.A.

NB In de algemene ledenvergadering van 1 maart 2020 hebben de leden besloten in artikel 10 lid 2 de laatste zin te schrappen. Daarbij zijn de leden eveneens akkoord gegaan met het volgende regeling:

Gewijzigde statuten n.a.v. ALV april 2021

Privacyverklaring deelnemers

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij (Land van Ons) je informatie gebruiken en beschermen.
Alle informatie die mogelijkerwijs tot je persoon kan worden herleid zullen wij alleen in lijn met deze privacyverklaring gebruiken.
Doel: de gegevens die wij verplicht stellen dienen voor het uitvoeren van de overeenkomst: je deelname aan de coöperatie. Bij dat uitvoeren hoort registreren van de overeenkomst, bijhouden van abonnement en grondaankopen en identificeren bij contact via mail of telefoon.
Aanvullend vragen wij om je gegevens aan te vullen met je volledige adres voor het geval wij je via e-mail en/of telefoon niet kunnen bereiken.
Wij gebruiken de gegevens ook geanonimiseerd voor onderzoek en marketing. Voor vrijwilligerswerving en activiteiten rond de percelen sturen wij af en toe berichten aan geselecteerde groepen deelnemers.
Alle informatie die wij verzamelen zal enkel door Land van Ons gebruikt worden en zal niet worden gedeeld met derden zonder je expliciete toestemming.
Land van Ons zal verkregen informatie nooit langer vasthouden dan nodig voor uitvoering van de overeenkomst.
Land van Ons maakt voor ICT-diensten gebruik van ‘verwerkers’ waarmee we verwerkersovereenkomsten afsluiten die eigen gebruik verbieden en passende beveiliging afspreken.
Je hebt het recht om toegang, aanpassing of verwijdering te vragen en te verkrijgen van persoonlijke informatie die we verwerken, onder andere door gebruik van de website.
Als je vragen hebt over de bescherming van je gegevens of over deze privacyverklaring neem dan contact met ons op via administratie@landvanons.nl.

Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

Land van Ons coöperatie U.A. alsook eventuele overige informatieleveranciers werken met de grootste accuratesse aan deze website. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Land van Ons coöperatie U.A. aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Land van Ons coöperatie U.A. aanvaardt eveneens géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de coöperatie.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website.

E-mail: administratie@landvanons.nl

Beste security-onderzoeker

Wij van Land van Ons vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er een zwakke plek is.

Als u in een van onze systemen een kwetsbaarheid heeft gevonden horen wij dit graag zodat we snel maatregelen kunnen treffen.

Wij willen graag met u samenwerken om onze deelnemers, onze vrijwilligers en onze systemen beter te beschermen.

Wij vragen u:

* Uw bevindingen te mailen naar security@landvanons.nl, met duidelijke uitleg hoe we de kwetsbaarheid kunnen vinden/reproduceren;

* Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;

* Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;

* Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;

* Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

* Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;

* Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;

* Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;

* Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;

* In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;

* Als dank voor uw hulp bieden wij een lidmaatschap van Land van Ons voor 2 jaar en 1 m2 Nederlandse landbouwgrond (… 7 EUR/m2).

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.