Veelgestelde vragen

We zorgen voor opheldering

We krijgen als Land van Ons heel veel vragen. Niet alleen over wat en hoe we het doen, maar bijvoorbeeld ook over verbinding met andere initiatieven, samenwerking met anderen, over geld, rendement, risico’s, over meepraten, meedenken en meebeslissen.

Vragen over aankoop, planvorming en beheer van percelen landbouwgrond

Ben je zelf geen lid, maar wil je iemand anders blij maken met m²’s grond? Ga naar Cadeau geven en volg daar de stappen.

Ben je al lid en wil je m²’s bijkopen? Ga naar MijnGrond, log in met je wachtwoord. Je komt op je persoonlijke pagina en kan daar grond bijkopen.

Het is lastig om daar een algemeen oordeel over te geven. Het is een mix van de omvang van het perceel, geografische ligging, mogelijkheden, aanwezigheid van goede beheerders, prijs, beschikbaar kapitaal etc. etc. Maatwerk dus. 

Voor aankoop controleren we de diverse overheidsplannen voor het perceel en de directe omgeving. Bodemgesteldheid en -opbouw en de waterhuishouding zijn eveneens aandachtspunten. Dat wordt samengevat in een ruimtelijke analyse. Op het moment dat we het hebben aangekocht worden er grofweg 3 soorten nulmetingen gedaan:

  1. de chemische en fysische samenstelling en het humusgehalte van de bodem. Bij deze nulmeting hoort vervolgens een verwachtingspatroon over de te bereiken resultaten. Dit hangt ook samen met een teeltplan.
  2. aanwezigheid flora/fauna (eveneens een nulmeting).
  3. cultuurhistorisch onderzoek voor wat betreft aanwezigheid van landschapselementen (hagen, singels, houtwallen, voetpaden, solitaire bomen, accidentering e.d.

De opzet van Land van Ons is om dit onderzoek langjarig terug te laten komen, zodat er over een langere periode kan worden gevolgd wat de effecten zijn van ons handelen.

Dit kan, maar hoeft niet het geval te zijn.

Dit is een veelgehoorde vraag, die ook al snel tot misvattingen leidt. Als bedoeld wordt ‘land waar de mens geen enkele invloed op uitoefent‘, dan moeten we helaas constateren dat in ons land die grond niet meer aanwezig is. Al was het alleen al vanwege geluidsoverlast, de neerslag van stikstof op de bodem, rasters die beperkingen geven of afschot van dieren. Allen (en de lijst is veel langer) zijn verstorend op ‘het natuurlijke‘.

Wat wij als Land van Ons voor ogen hebben is dat de impact van het handelen van de mens op het overige leven (planten, dieren, micro-organismen) dusdanig wordt ingeperkt, dat weer sprake kan zijn van vitale ecosystemen.

En dat zal een natuur zijn die op termijn veel waardevoller zal zijn dan de meeste natuur die we nu nog in Nederland hebben

We zijn ons hierop aan het oriënteren. De rol die we daar voor onszelf zien is het aankopen van percelen die beoogd zijn als toekomstig voedselbos. Om vervolgens de uitvoering neer te leggen bij lokale initiatiefgroepen. Het voordeel van onze rol is dat de continuïteit ook op de langere termijn beter gewaarborgd wordt, omdat in de praktijk is gebleken dat lokale initiatieven het na verloop van een paar jaar vaak moeilijk krijgen is het prettig als een grotere organisatie kan helpen.

Wat wij als Land van Ons voor ogen hebben is dat de impact van het handelen van de mens op het overige leven (planten, dieren, micro-organismen) dusdanig wordt ingeperkt, dat weer sprake kan zijn van vitale ecosystemen.

En dat zal een natuur zijn die op termijn veel waardevoller zal zijn dan de meeste natuur die we nu nog in Nederland hebben

Nee. Dit hangt helemaal van het perceel af. Zie bijvoorbeeld de vraag over voedselbossen. Een beheerder zal, gelet op de doelstellingen van Land van Ons, altijd onder de regie en voorwaarden van Land van Ons het beheer voeren.

Er zijn twee soorten beheer:

 1. beheer van de contracten/eigendomssituaties, en van de verbetering van biodiversiteit op de percelen, betalen we uit de bijdrage van deelnemers voor grondaankoop. Ook geld uit ontvangen subsidies en/of bijdragen van fondsen wordt hiervoor gebruikt.
 2. beheer van het perceel zelf. Dit zijn kosten die door de uiteindelijke beheerder (bijvoorbeeld een boer) worden betaald.

Ook dit is zeer situatiegebonden. Het is een van de aspecten waar na aankoop over moet worden beslist. Wat is gewenst, wat is kansrijk, wat is haalbaar?

Dat hangt heel erg af van beheerplan. Hier is dus geen algemeen antwoord op mogelijk. Zie ook de informatie elders op de website.

Stikstofrechten worden gekoppeld aan de opstallen. Een boer vraagt namelijk een natuurvergunning aan op basis van de omvang van de beschikbare opstallen. Bij de gunning worden stikstofrechten gekwantificeerd in kg stikstof per jaar. Dat bepaalt het aantal vee-eenheden dat hij mag houden in de stallen. De grond staat er helemaal buiten. Daar zijn weer andere regels voor.

Ergo: als wij grond kopen zitten daar geen stikstofrechten bij. Dat komt pas aan de orde als wij ook de opstallen erbij kopen, dan is onze insteek een deel van de stikstofrechten te laten verdampen om zo daadwerkelijk bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot. Dat kan door met minder vee op die locatie te gaan werken.

Ons doel is om daarmee de vitaliteit van ‘het niet-menselijke leven‘ in Nederland te herstellen en wel op een dusdanige wijze dat alle generaties na ons daar ook nog van kunnen genieten.

Zie ook een eerdere vraag over natuur. En verder: het kan zo zijn dat bepaalde percelen tegen het NNN (NatuurNetwerk Nederland) aanliggen en de provincie bereid is een afwaarderingssubsidie te verstrekken (bestemmingsplantechnisch wordt een perceel dan omgezet van agrarisch perceel naar natuur). Het hangt er vervolgens vanaf of wij onder die condities onze doelstellingen rond biodiversiteit en landschap nog steeds kunnen realiseren.

Dat is wel onze opzet en de eerste ervaringen zijn gunstig.

Pacht levert inkomsten voor de coöperatie en die kunnen worden gebruikt voor exploitatiekosten. Als pacht leidt tot winst in de coöperatie, dan is het aan de deelnemersvergadering daar een bestemming aan te koppelen.

Dat verschilt per perceel. Het doel is om al onze stukken grond SKAL-gecertificeerd te krijgen. Maar daar gaat wat tijd overheen: voordat je in aanmerking komt voor een SKAL certificaat, moet de grond al 2 jaar biologisch – dus zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen – gebruikt zijn. Percelen die dus nog niet zo lang in ons bezit zijn, hebben nog geen SKAL certificaat. Voor de overige percelen geldt dat het ofwel aanwezig of in aanvraag is. 

Vragen over organisatiestructuur en zeggenschap

Nee. Voor zover ons bekend kan een coöperatie geen ANBI-status krijgen. Er is naast de coöperatie een Stichting Voorgrond opgericht, met ANBI-status.

Elke deelnemer die kapitaal heeft ingebracht voor 1 m2 of meer kan stemmen. Binnen Land van Ons geldt dat elke deelnemer 1 stem heeft, ongeacht de hoeveelheid kapitaal die door hem of haar is ingebracht.

Nee, op dit moment niet. Indien de deelnemersvergadering daartoe zou besluiten, dan kan dat geregeld worden. Voor een deelnemersraad is een statutenwijziging nodig. Het instellen van een RvC is al opgenomen als optie binnen de statuten.

Noot: een deelnemersraad is een vertegenwoordiging vanuit de deelnemers. Zo’n raad neemt een aantal taken van de deelnemersvergadering over.

Ja. Wij hebben in juni 2019 contact gezocht met AFM en om een oordeel gevraagd over de voorwaarden waaraan Land van Ons dient te voldoen. AFM heeft vervolgens laten weten dat wij ter zake een advies moeten vragen van een financieel jurist. Dat hebben we gedaan. In januari 2020 heeft AFM ons daar vervolgens nog wat vragen over gesteld, die wij per omgaande beantwoord hebben. In die beantwoording hebben wij nogmaals beoogd dat wij geen beleggingsinstelling zijn, maar een onderneming. Op 17 februari heeft AFM ons laten weten dat zij kennis heeft genomen van onze antwoorden en vooralsnog geen verdere vragen heeft.

De deelnemersvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Indien er een vacature is, dan stelt het bestuur in overleg met de deelnemersvergadering een profiel op. Elke deelnemer kan zich vervolgens kandidaat stellen.

De oprichters zijn van mening dat Land van Ons de grootste kans op succes heeft als deelnemers zich ook daadwerkelijk betrokken voelen. Dat kan onder andere door iedere deelnemer ook de kans te geven zijn mening te geven en zijn persoonlijke keus te maken. Door met hulp van internet te vergaderen, kan daar inhoud aan worden gegeven.

Vaak is het met een gewone ALV in in een zaaltje zo dat tijdens de vergadering ook de besluiten worden genomen. Wat wij doen is dat tijdens de ALV de standpunten van de toehoorders worden uitgewisseld. Dit kan leiden tot een aangepast voorstel dat het bestuur in stemming wil brengen. De feitelijke stemming vindt in de dagen na de ALV plaats via MijnGrond. Dat laatste is tevens de verificatie dat een stemmer ook stemgerechtigd is.

In MijnGrond publiceert het bestuur actuele cijfers en kentallen. Dit wordt operationeel vanaf het moment dat er ook daadwerkelijk percelen zijn verworven.

Vaak is het met een gewone ALV in in een zaaltje zo dat tijdens de vergadering ook de besluiten worden genomen. Wat wij doen is dat tijdens de ALV de standpunten van de toehoorders worden uitgewisseld. Dit kan leiden tot een aangepast voorstel dat het bestuur in stemming wil brengen. De feitelijke stemming vindt in de dagen na de ALV plaats via MijnGrond. Dat laatste is tevens de verificatie dat een stemmer ook stemgerechtigd is.

Vragen over de financiële opzet

Alleen via de website. Klik op de Ik Doe Mee button.

Voorheen werkten we met een eenmalig lidmaatschap van 2 jaar. Omdat dit juridisch gezien niet helemaal klopte (een lidmaatschap is altijd doorlopend), hebben we dit aangepast naar lidmaatschap met automatische verlenging. Heb je nu geen automatische verlenging, dan zal je bij afloop van je lidmaatschapstermijn automatisch het aanbod krijgen om deze voort te zetten. Dit zal dan in de vorm van een automatische verlenging zijn.

Dat wilden we ook, maar om te beginnen zijn er slechts een paar banken in Nederland die een coöperatie als klant mogen/willen hebben. Dit zijn de 3 grootbanken ABN-AMRO, Rabo en ING, en Triodos. Dat andere banken (als ASN) geen coöperaties willen hebben heeft o.i. te maken met steeds strengere regelgeving van de Nederlandse Bank (bang voor witwassen e.d.)

Onze eerste voorkeur lag bij Triodos. Daarnaast wilden we vanuit risicospreiding een tweede bank. Dat zou dus een van de grote 3 moeten worden. Dat werd uiteindelijk ING.

Triodos wilde ons in eerste instantie niet als klant hebben, wegens diezelfde strenge regels. Inmiddels zijn we in gesprek.

Land van Ons is nu geen officieel door de overheid erkende groene belegging.
De belastingdienst publiceert een lijst van erkende groenfondsen.
Groen beleggen wordt in Nederland fiscaal gestimuleerd via een vrijstelling voor groenbeleggingen in Box 3 (van de inkomstenbelasting) en een met die vrijstelling samenhangende zogeheten specifieke heffingskorting.

Ja, dat kan. Vul gewoon het lidmaatschapsformulier in.

 • Daarna ga je naar de betaalfaciliteit.
 • Klik de bank aan waar je bankiert.
 • Je kan nu kiezen voor een SEPA-betaling of een Ideal-betaling.
  Kies voor SEPA.
 • Je krijgt nu een mailtje in je mailbox met het bankrekeningnummer waar je het geld naar moet overmaken. Dit is het rekeningnummer van Mollie (de serviceprovider, waar wij een overeenkomst mee hebben).
 • Maak het openstaande bedrag over en vermeldt daarbij ook het in de mail opgenomen kenmerk.
 • Je hebt daar 14 dagen de tijd voor. Na betaling krijg je weer een mail: nu van Land van Ons.
 • Nu kun je inloggen bij Land van Ons en m2’s grond kopen.
 • En weer kiezen voor een SEPA-betaling.

De ‘opbrengst’ van Land van Ons komt ten goede aan biodiversiteit en herstel van het landschap. Dat is onze missie. Een financieel rendement realiseren is geen doel bij Land van Ons. We gaan er van uit dat in Land van Ons ingelegd geld daar ook lang zal blijven. Wil je toch liever (een deel van) je inleg terug, dan kan dat vanaf twee jaar na aankoop. Je krijgt dan je inleg terug minus de vaste kosten: 5% voor opbouw risicoreserve en 2,5% voor herstel van biodiversiteit.

Land van Ons is een coöperatie u.a. (uitgesloten aansprakelijkheid). Bij een faillissement zijn deelnemers niet financieel aansprakelijk.

De normale exploitatie van de coöperatie wordt hieruit betaald: organisatie en kosten rondom ICT zaken, onze marketing en communicatie activiteiten en inhuur van experts, zoals juristen.

Een wijziging van de hoogte van het lidmaatschap zal worden voorgelegd ter stemming aan de deelnemers.

Bij overlijden gaat het eigendom over op de rechthebbende erfgenamen. Tussentijdse overdracht kan nu nog niet. Dit is een punt dat nog op onze aandachtslijst staat.

Ja, dat kan. Voor de betaling moet de minderjarige wel toegang hebben tot een bankrekening. Dat kan betekenen dat de ouders/opvoeders akkoord moeten geven.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. je doet degene een lidmaatschap cadeau. Daar zit dan voor € 10 aan m² grond bij. Over enige tijd willen we nog een ‘grondcadeaubon’ introduceren. Leuk om te krijgen als je al deelnemer van Land van Ons bent.
  2. je opent een lidmaatschap op naam van je (klein)kind en koppelt dit aan je eigen e-mailadres. Je kan dan zelf inloggen en m² ’s aankopen.

Heb je meer dan 1 (klein)kind, dan werkt het als volgt.

 • Maak voor elk van je kleinkinderen een e-mailadres aan. Het makkelijkste (en gratis) is om daar gmail.com voor te gebruiken. Heet een van je kleinkinderen bijvoorbeeld Kees dan maak je bijvoorbeeld het Gmail-account keesomapetra@gmail.com. Maar je kan natuurlijk elke willekeurige naam maken.
 • Heb je een andere e-mailprovider dan kan je kijken of het binnen het abonnement wat je hebt ook mogelijk is zogenaamde aliassen aan te maken. Het voordeel daarvan is dat de email voor de aliassen allemaal in je eigen mailbox binnen komen.
 • Dan ga je naar https://mijn.landvanons.nl/members/new.
 • Je vult daar de personalia van je kleinkind in. Alleen het e-mailadres is het adres dat je voor je kleinkind hebt aangemaakt.
 • Je betaalt het lidmaatschap en koopt er grond bij (dat kan je natuurlijk ook later doen en zo vaak je wilt).
 • Als je op een gegeven moment je (klein)kind zelf zijn grondbezit wil laten beheren, dan hoef je alleen maar in te loggen in MijnGrond en het mailadres dat je voor je (klein)kind had aangemaakt te veranderen in het mailadres van het (klein)kind zelf.

Als particulier dien je de deelname in coöperaties voor de waarde in het economisch verkeer op te geven in Box 3 van de Inkomstenbelasting, onder Overige bezittingen.

De peildatum voor de aangifte 2023 is de waarde van jouw aandeel in Land van Ons op 1 januari 2023.

Je vindt de voor de opgave van Box 3 relevante gegevens op MijnGrond onder Profielgegevens.

Hier staat een blok Inkomstenbelasting Box 3 met het bedrag van jouw inbreng per 1 januari 2023, je procentuele aandeel in de coöperatie en het bedrag dat je moet opgeven in Box 3.

Land van Ons doet geen opgave aan de Belastingdienst en het bedrag zal dus ook niet voorgedrukt in jouw aangifte verschijnen. Je moet zelf deze opgave doen.

Bij de aangifte van de vennootschapsbelasting voor de coöperatie moet Land van Ons wel een uitsplitsing geven van het ledenkapitaal naar de deelnemers.

Ja, dit kun je instellen in je MijnGrond-omgeving. 

Nee, 5% van de inleg wordt apart gezet binnen de coöperatie. Die is bedoeld om eigen vermogen op te bouwen. Dat is kapitaal dat kan worden ingezet als er bijvoorbeeld voorfinanciering noodzakelijk is of er onverwachte tegenvallers zijn, die tijdelijk afgedekt moeten worden. Ook hier heeft de deelnemersraad een beslissende stem.
De overige 95% wordt volledig gebruikt voor de aankoop van grond.

De coöperatie is juridisch eigenaar van de percelen grond. De deelnemers zijn allemaal naar rato van de inbreng van hun ingebrachte kapitaal eigenaar van de coöperatie.

Je kan nu op 2 manieren betalen. In beide gevallen kies je in het scherm voor betalen op het icoontje van jouw bank. Daarna heb je 2 keuzes:

 • betaling via Ideal. Het meest gebruikelijke bij elektronisch bankieren.
 • betaling via Sepa. Dit houdt in dat je in je mailbox een mail krijgt, waar een code instaat. Die code moet je gebruiken als je via je bank een betaalopdracht gaat geven.


Let op: zolang je niet betaald hebt, ben je geen deelnemer.

Land van Ons is financieel onafhankelijk en wordt gefinancierd door haar deelnemers. Voor de professionalisering van de PR/Marketing/Communicatie-activiteiten is er vanuit Stichting DOEN en Fred Foundation een gift toegekend voor 2022 en 2023, zodat hiervoor geen deelnemersgeld hoeft te worden vrijgemaakt.

Indien er subsidieregelingen van overheidswege zijn waarvan wij gebruik kunnen maken, dan zullen we dat niet nalaten. Maar de opzet is een exploitatie die zonder dit soort afhankelijkheden gezond kan zijn.

Mocht je Land van Ons een warm hart toedragen, maar geen deelnemer willen worden, dan kun je een donatie overmaken naar rekeningnummer

NL13 INGB 0009 6308 19 ten name van coöperatie Land van Ons, onder vermelding van ‘donatie’.

Je kunt er vanuit gaan dat we de gift goed zullen gebruiken voor het realiseren van onze doelstellingen!

Deze donatie is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Mocht je automatisch willen doneren, dan kan dat ook. Wil je dan een keer het bedrag veranderen, denk er dan aan de voorgaande automatische opdracht te stoppen.

In onze statuten hadden we eerst staan dat er voor 2020 en 2021 een bovengrens was van € 2.000 per lidmaatschap per jaar. In de deelnemersvergadering van 1 maart 2020 is dat opgehoogd naar € 20.000. Daarnaast zijn er aparte mogelijkheden voor deelnemers die meer dan € 20.000 beschikbaar willen stellen. Deelnemers en nog-niet deelnemers die daar meer over willen weten kunnen zich wenden tot het bestuur.

Indien je komt te overlijden treden jouw erfgenamen in alle rechten en verplichtingen van jou. Zij worden gerechtigd tot alle bezittingen en zijn aansprakelijk voor de schulden. Jouw lidmaatschapsrecht gaat dus over op jouw erfgenamen en zij kunnen onderling bepalen wat ze daarmee doen.

Indien je wilt dat het lidmaatschapsrecht bij een specifiek persoon of instantie terecht komt, kunt u dit opnemen in uw testament door middel van een legaat. Bij een legaat krijgt een persoon/instantie (legataris) bij jouw overlijden recht op afgifte van een bepaald goed (in dit geval het lidmaatschapsrecht) of een geldbedrag. Deze verkrijger wordt daarmee géén erfgenaam. De erfgenamen en degene die de nalatenschap afwikkelt (executeur) zijn verplicht om de verkrijger van het legaat daarvan op de hoogte te stellen.

Om het lidmaatschapsrecht via een legaat aan een persoon of instantie na te laten dien je dus een testament op te stellen of je huidige testament aan te passen/vullen.

Ontdek de juiste aanpak voor uw persoonlijke situatie met uw notaris of met Nadir Trabelsi van Van Solkema, notaris in Harmelen.

Vragen over samenwerking met andere organisaties

Land van Ons is de enige organisatie die zich op landelijke schaal volledig richt op agrarische percelen/cultuurgrond. Natuurorganisaties richten zich primair op natuurgronden (liggend in het Natuurnetwerk Nederland en met de bestemming ‘natuur’).

Of alle boeren blij zijn met Land van Ons weten we niet. Onze ervaring tot nu toe is dat er genoeg boeren zijn die graag met ons samenwerken.

Er zijn op het vlak van duurzaamheid heel veel (vaak lokale) burgerinitiatieven. Waar mogelijk zoeken we (onze deelnemers en vrijwilligers) het contact op. Omdat we ook zien dat het verbinden van initiatieven een win-win oplevert. Daarnaast is er ook op bestuursniveau contact met organisaties als Vogelbescherming of Natuurmonumenten. Om elkaar te informeren of te verkennen waar een vorm van samenwerking mogelijk is.

Webshop