Oud Ade

Kenmerken

Grootte: 33,2 hectare
Type: veenweide
Aankoopdatum: 29 september 2020

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

Het perceel wordt omringd door molens die het water moesten wegpompen, boerderijen die er hun vee laten grazen en slootjes die tegenwoordig ecologisch worden geschoond.

De biodiversiteit van het perceel is de afgelopen decennia steeds magerder geworden. De rijke veengrond van ons perceel, die vaak nog meters diepgaat en die op zichzelf al voldoende voedingsstoffen bevat om veeteelt of verbouw van gewassen te ondersteunen, is op allerhande manieren gestimuleerd om als voedingsbron te dienen voor hoogproductieve veeteelt.

Tot 2020 is op ruim 21 van de 33 hectaren maximaaldrijfmest uitgereden om de grasopbrengst te maximaliseren, een methode van bodemstimulering die de biodiversiteit in en vruchtbaarheid van de bodem doet afnemen. In plaats daarvan wordt nu biologisch gewerkt en het waterpeil verhoogd, waardoor het veen niet nog verder indroogt.

Land van Ons voert een groots tienjarig durend onderzoek uit met de Leidse Universiteit en de regio Holland Rijnland, dat ging op 9 september 2021 officieel van start.

Dit onderzoek, ‘PolderLab Vrouwe Venne’, betreft bodemkwaliteit , diverse gewasteelten, biodiversiteit en koolstofvastlegging, tegengaan van de bodemdaling, recreatie en voedselvoorziening voor omliggende gemeenten.

 

Doel is om naast het versterken en verbeteren van de biodiversiteit te komen tot een toekomstvast agrarisch model, rekening houdend met bovengenoemde aspecten. 

Bekijk ook onze video over de teelt van eetbare waterplanten: 

Onze telers en boer

Het gebruik van ons perceel bij Oud Ade is een verhaal apart, het is namelijk het terrein van diverse onderzoeken en experimenten. In samenwerking met Holland Rijnland, het samenwerkingsverband van de gemeenten in deze regio, Naturalis en de Universiteit Leiden opende Land van Ons hier in 2021 het Polderlab.

Het grote experiment, op het gehele perceel, is het geleidelijk verhogen van het waterpeil. Tot nu toe wordt overal in Europa het waterpeil in veeweidegebieden laag gehouden opdat er koeien kunnen grazen. Dit veroorzaakt echter bodemdaling, indroging van het veen en veel CO2-uitstoot. Hoe kun je rendabel en duurzaam boeren in een veenweidegebied met een hoger waterpeil? Dat is de grote vraag die de komende jaren wordt onderzocht op het perceel Oud Ade.

Een groot deel van het perceel wordt gepacht door veehouder Jan van de Poel. Jan werkt al heel lang biologisch op 11 van de 33 hectaren en doet dat nu op het hele perceel. Wij streven naar en bloemrijk grasland en -hooiland.

Op de rest van het perceel wordt onderzoek gedaan naar toekomstige agrarische verdienmodellen door middel van diverse experimentele teelten. Er wordt geteeld vanaf in het water tot ca 60 cm boven het water. Op elk niveau voelt een andere voedselplant zich thuis. Vanaf krabbenscheer in dieper water, rijst in laag water, cranberries op vochtige grond tot bessenstruiken op de drogere delen met nog veel meer houtige en kruidige gewassen ertussen in.

Niet alleen levert dit door de mens eetbare producten op maar door de vele verschillende ecologische zones ook veel biodiversiteit.

Teelt

Bij aankoop was er sprake van veeteelt. Daarna zijn studenten van Universiteit Leiden aan de slag gegaan met ‘wilde ideeën’ voor ons perceel. Daar zijn vier teeltmodules uit gekomen waarmee we aan de slag gaan.

Perceelteam

Het perceelteam van Oud Ade bestaat nu uit 7 personen. Wij spreken elkaar elke 2 weken over alles wat nodig is om het perceel en de pachters zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze hoge frequentie is nodig omdat er verschillende zaken spelen op ons perceel: bijvoorbeeld het graven van sloten om het waterpeil hoger te kunnen zetten of ‘instroom’ van nieuwe pachters.

De perceelcoördinator heeft daarnaast ook regelmatig contact met de projectleider van de Universiteit Leiden, die via het Polderlab bij het perceel Oud Ade betrokken is. Ook Holland Rijnland -een samenwerkingsverband van 13 gemeenten – is via Polderlab betrokken bij het perceel.
 
Binnen ons perceelteam heeft iedereen een aandachtsgebied. Denk hierbij aan het monitoren van biodiversiteit, vrijwilligers, contacten met telers, klussen en activiteiten, communicatie en PR. We kijken steeds hoe we alles wat speelt goed aan deelnemers, buren en geïnteresseerden kunnen overbrengen. Dat doen we via nieuwsbrieven en bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Open Perceeldag. 

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Louis van der Meché
E-mailadres: p.c.oudade@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Oud Ade op sociale media!

Gerelateerde berichten