Oud Ade

Kenmerken

Grootte: 33,2 hectare
Type: veenweide
Aankoopdatum: 29 september 2020

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

Het perceel wordt omringd door molens die het water moesten wegpompen, boerderijen die er hun vee laten grazen en slootjes die aan de zijkanten tekenen van nieuw veen vertonen, maar tegenwoordig netjes worden bijgehouden.

De biodiversiteit van het perceel is de afgelopen decennia steeds magerder geworden. De rijke veengrond van ons perceel, die vaak nog meters diep gaat en die op zichzelf voldoende energie bevat om veeteelt of verbouwing van bepaalde gewassen te ondersteunen, is op allerhande manieren gestimuleerd om als voedingsbron te dienen voor hoogproductieve veeteelt.

De grond is bijvoorbeeld in 2020 ‘geïnjecteerd’ met drijfmest, een methode van bodemstimulering die de diversiteit en vruchtbaarheid van de bodem doet afnemen. In plaats daarvan wordt nu het waterpeil verhoogd, waardoor het veen niet nog verder indroogt.

Land van Ons gaat een groots tienjarig durend onderzoek uitvoeren met de Leidse Universiteit en de regio Holland Rijnland, dat op 9 september 2021 officieel van start zal gaan.

Dit onderzoek, ‘PolderLab Vrouwe Venne’, betreft bodemkwaliteit en diverse gewasteelten, biodiversiteit en koolstofvastlegging, tegengaan van de bodemdaling, recreatie en voedselvoorziening voor omliggende gemeenten.

Doel is om naast het versterken en verbeteren van de biodiversiteit te komen tot een toekomstvast agrarisch model, rekening houdend met bovengenoemde aspecten.

Bekijk meer over waar we aan werken in onze video’s: 

Onze boer

Het gebruik van ons perceel bij Oud Ade is een verhaal apart, het is namelijk het terrein van diverse onderzoeken en experimenten. In samenwerking met Holland Rijnland, het samenwerkingsverband van de gemeenten in deze regio, Naturalis en de Universiteit Leiden opende Land van Ons hier in 2021 het Polderlab.

Het grote experiment, op het gehele perceel, is het geleidelijk verhogen van het waterpeil. Tot nu toe wordt overal in Europa het waterpeil in veeweidegebieden laag gehouden opdat er koeien kunnen grazen. Dit veroorzaakt echter bodemdaling, indroging van het veen en veel CO2-uitstoot.
Hoe kun je rendabel en duurzaam boeren in een veenweidegebied met een hoger waterpeil. Dat is de grote vraag die de komende jaren wordt onderzocht op het perceel Oud Ade.

Een deel van het perceel wordt gepacht door veehouder Jan van de Poel. In samenwerking met vrijwilligers van Land van Ons wordt hier geëxperimenteerd met regeneratieve stripbegrazing. Op 11 hectare grazen 11 koeien, die iedere dag een nieuw stukje weiland krijgen. Omdat ze maar beperkt ruimte hebben trappen ze hun mest het gras in. Na het grazen wordt het stukje weiland een week of zes met rust gelaten, dit geeft allerlei kruiden de kans om te wortelen, wat weer zorgt voor een extra florerend bodemvoedselweb. De kleine beestjes in de aarde leven ervan op.

Op de rest van het perceel wordt onderzoek gedaan naar toekomstige agrarische verdienmodellen middels diverse experimentele teelten. Zo start Stichting Voedzaam Land met het telen van cranberries en wordt er gewerkt aan het kweken van eetbare waterplanten. Verder is gestart met de teelt van meerjarige voedselgewassen op ruggen en start er binnenkort een tuinderij naar het model van Community Supported Agriculture.

Teelt

Bij aankoop was er sprake van veeteelt. Daarna zijn studenten van Universiteit Leiden aan de slag gegaan met ‘wilde ideeën’ voor ons perceel. Daar zijn vier teeltmodules uit gekomen waarmee we aan de slag gaan.

Bekijk de plannen voor het Polderlab van de Toekomst (pdf).

Perceelteam

Meer informatie over het perceelteam van Oud Ade volgt. 

Locatie

Contact

Perceelcoördinator: Louis van der Meché
E-mailadres: p.c.oudade@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Oud Ade op sociale media!

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *