Onneresch (Onnen)

Kenmerken

Grootte: 25  hectare
Aankoopdatum: 1 november 2021

Ruimtelijke analyse

Waar we aan werken

In nauwe samenwerking met een aantal bodem- en landbouwdeskundigen en onze boer werken we aan verbetering van de bodem.

De Onneresch is, nadat er al duizenden jaren geboerd was, in een recent verleden ingrijpend veranderd. Een deel werd honderd jaar geleden afgegraven ten behoeve van de aanleg van een spoorwegemplacement, en de laatste zeventig jaar was de es uitsluitend als weide- en hooiland in gebruik. Specifiek hebben we de volgende doelen:

• landbouw als duurzame, natuurinclusieve grondgebruiker en lansdschapsbeheerder
• toekomstig, klimaatbestendig waterbeheer
• educatie en verbinding met de omgeving

Op die delen van de es die daar qua bodem geschikt voor zijn, zijn inmiddels drie akkers gecreëerd. Er komen nog twee à drie akkers bij, in principe voor gewassen voor menselijke consumptie. Deze akkergewassen zorgen voor een verbetering van de bodem en bevorderen de biodiversiteit.

We realiseren ook bloemrijke akkerranden, ingezaaid met een inheems mengsel. We laten de resterende weidegrond zich ontwikkelen tot een bloem- en kruidenrijk grasland voor het jongvee van onze boer. Er worden enkele solitaire bomen geplant die schaduw voor het vee kunnen bieden.

Centraal gelegen op de Onneresch ligt Het Veentje, een pingoruïne uit de laatste ijstijd. De bodem bestaat nog uit een meters dik veenpakket. Om te voorkomen dat de bodem door ontwatering verder inklinkt en er broeikasgassen vrijkomen, gaan we de waterstand op dit perceel omhoog te brengen. 

De zogenaamde overhoeken op de es zijn bestemd voor divers, o.a. vruchtdragend struweel, dat zowel een landschappelijke functie zal hebben als een goede schuil- en foerageerplaats voor vogels, insecten en kleine zoogdieren biedt.

Onze boer

Onze boer is Berend Steenbergen, eigenaar van een biologisch-dynamisch melkveebedrijf in de Onnerpolder. Door het perceel op de Onneresch te pachten heeft hij, samen met zijn oudste zoon Wouter, nu een gemengd bedrijf met meerdere akkers. De uitbreiding met weidegrond voor het jongvee was zeer welkom en de overgang naar het gemengde bedrijf hebben zij met veel interesse en enthousiasme opgepakt. 

In een van hun schuren heeft zijn vrouw Wilma de winkel ‘Wilma’s Erf’, waar zij rauwe melk van eigen koeien, zelf gekarnde boter, karnemelk, en hangop verkoopt, en vlees van eigen ossen. Sinds maart 2022 heeft ze in haar winkel ook het hele assortiment boekweit- en huttentutproducten van Land van Ons. De winkel is slechts een aspect van hun brede bedrijfsvoering, waarin veel aandacht is voor de verbinding met de omgeving.

Teelt

Boekweit en huttentut hebben al bewezen een mooie oogst op te brengen. De triticaleteelt wordt waarschijnlijk uitgebreid. Einde najaar 2022 worden er nieuwe akkers gecreëerd, zodat er een waar mozaïek ontstaat waarop we, in wisselteelt, naast boekweit en huttentut ook vlas, bonen, rogge en lupine kunnen zaaien.

Na de oogst van de gewassen voor menselijke consumptie worden in het najaar ‘rustgewassen’ ingezaaid, zoals winterrogge, luzerne, rode klaver, rietzwenkgras en Italiaans raaigras. Deze worden enkele malen gemaaid als vers voer voor het vee van onze boer, in de tijd waarin de koeien op stal staan.

Met de nieuwe landbouwgewassen en de aanleg van kruidenrijke randen is er meer en ander voedsel beschikbaar waar dieren op afkomen. Zo is in de zomer van 2022 de kwartel gesignaleerd en worden ook de geelgors en de grasmus vaker gezien. Als de kwartel volgend jaar weer terugkomt was het geen toevalstreffer maar een onverwacht snel succes.

Perceelteam

Meer informatie over het perceelteam van de Onneresch volgt. 

Locatie

Wandelroute

Wil je de omgeving verkennen? Bekijk dan de wandelroute (pdf) die wij hebben samengesteld!

Contact

Perceelcoördinator: Jan Wittenberg
E-mailadres: onneresch@landvanons.nl

Sociale media

Volg de regeneratieve reis van Perceel Onneresch op sociale media!

Gerelateerde berichten