Brief naar gemeenteraad Zeewolde

 

Geachte leden van de gemeenteraad,

Vorige week hebben wij bij uw college een alternatief voorstel ingediend voor het beoogde bedrijventerrein Trekkersveld 4. Een terrein dat uw college aan de raad voorstelt om het grootste deel te gebruiken voor een hyperscale datacenter.

Weinigen, ook wij niet, zullen nut en noodzaak van datacenters bestrijden. Ze zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze digitale economie. Nederland kent al ruim 100 datacenters en dat aantal zal de komende jaren ongetwijfeld nog groeien. Deze zijn relatief kleinschalig en ruimtelijk gekoppeld aan economische bedrijvigheid. Ze staan letterlijk ten dienste van onze economie.

Het hyperscale datacenter dat uw college in Zeewolde beoogt is van een andere orde. In tegenstelling tot het merendeel van die andere datacenters is dit exclusief bedoeld voor de dataopslag van META, een wereldwijd opererend bedrijf. Voor het functioneren van onze digitale economie is er echter geen enkele noodzaak om zo’n datacenter binnen onze landsgrenzen te vestigen. Dat META voor Zeewolde kiest (en Google en Microsoft destijds voor Middenmeer) heeft nagenoeg uitsluitend financiële motieven.

Vanuit hun optiek is dat logisch en verklaarbaar. De terechte kritiek richt zich op de beoordelende overheden, zowel Rijk, provincie als uw college. Hebben deze alle belangen voldoende gewogen en de procedures correct doorlopen? Deze en dergelijke vragen worden alom gesteld. (Zie bijvoorbeeld Het Financieele Dagblad van 13 december jl.)

Er is niet alleen veel kritiek en onbegrip bij uw lokale gemeenschap, ook is maatschappelijke discussie ontstaan over de vraag of Nederland dit soort energie-, water- en ruimteslurpende bedrijven wel binnen haar grenzen wil hebben.

Die discussie en besluitvorming zouden op nationale of Europese schaal moeten plaatsvinden.

Naar onze stellige overtuiging zal de uitkomst van zo’n discussie zijn dat Zeewolde niet de logische en gewenste locatie is voor een hyperscale datacenter, want:

  • De energie die voor het functioneren van zo’n datacenter noodzakelijk is, hebben we hard nodig om zelf als land aan de internationale afspraken voor verduurzaming te voldoen.
  • De beste grond van Europa hebben we hard nodig om de zeer noodzakelijke transitie van de Nederlandse landbouw te ondersteunen en in de toekomst te voorzien in (duurzame) voedselvoorziening. De voor landbouw minder geschikte grond dient te worden ingezet om aan de enorme opdrachten op het vlak van woningbouw, natuur/bebossing en opwekking van duurzame energie te voldoen.
  • Ook het oppervlaktewater en grondwater moeten we koesteren. Elk waterschap in Nederland onderkent dat. Terecht hebben belangenorganisaties vanuit de landbouw en vanuit de natuurorganisaties hun zorgen hierover uitgesproken.
  • En tot slot, maar zeker niet het minst belangrijk is het de vraag of je het polderlandschap wel moet ontsieren met 20 meter hoge gigantische dozen, afgesloten van de buitenwereld door een hoog hekwerk. Is dat wenselijk in zo’n dicht bevolkt land als Nederland?

Het is altijd gemakkelijk om te zeggen waarom iets niet moet. Daarom hebben we als Land van Ons u ook een alternatief geboden. Namelijk om de landbouwgrond ‘gewoon’ landbouwgrond te laten. Geen nieuw bedrijventerrein, maar de grond blijven gebruiken voor de landbouw.

In uw polder zijn al mooie voorbeelden te vinden van biologische en biologisch-dynamische landbouw. Daarnaast is er een groeiende vraag naar duurzame bouwmaterialen. Daar is veel grond voor nodig, die er nu niet is. Zeewolde zou hier een voortrekkersrol kunnen vervullen die pas echt toekomstgericht is. Door de arbeid die het schept en door een woonomgeving die energie geeft en in plaats van kost. En dat is niet alleen goed voor uw eigen inwoners, maar ook voor de vele toeristen die Zeewolde graag bezoeken.

Tot slot: wij zijn net als META bereid de grond te kopen. Niet uit winstbejag, maar samen met heel veel Nederlanders die vinden dat ook de generaties na ons moeten kunnen wonen en werken in een land dat levend en beleefbaar is.

Wij wensen u veel wijsheid bij uw besluitvorming.

Met de meeste hoogachting,

Namens het bestuur van Land van Ons,
Franke Remerie, voorzitter

NB. Helaas stemde de gemeenteraad van Zeewolde vrijdagochtend 17 december met een krappe meerderheid vóór het bestemmingsplan dat vestiging van het datacenter mogelijk maakt. (Red.)

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten