Extra aankoop Vrouwe Vennepolder

Informatie ten behoeve van aankoop perceel Oud-Ade 2

Beeld: Bart van Engeldorp Gastelaars

In juni 2020 heeft Land van Ons 21,3 ha veenweide grond gekocht in Oud-Ade, in de zogenaamde Vrouwe Vennepolder. Al vrij snel nadat het bekend was geworden dat Land van Ons deze percelen ging kopen, is er contact gelegd met de Universiteit van Leiden en zijn verschillende groepen studenten aan de slag gegaan met onderzoeken naar de biodiversiteit en naar mogelijkheden om deze te verbeteren.

In 2020 is er gedurende de laatste maanden veelvuldig contact geweest tussen Holland-Rijnland (samenwerkingsverband van 13 gemeenten), de universiteit en Land van Ons over langjarig onderzoek, uit te voeren in deze polder. Holland-Rijnland wil onderzoek faciliteren naar CO2-reductie door verhoging van de waterstand in het veenweide gebied. Universiteit Leiden wil graag langjarig onderzoek naar biodiversiteit doen en onze doelstellingen zijn hopelijk wel bekend bij eenieder. Het bleek een prima combinatie van doelen, met één kanttekening: voor het onderzoek moet de gehele polder worden betrokken in verband met de aanpassingen aan het waterpeil.

Na intensief overleg is besloten de ontbrekende 11.92 ha aan te kopen, waardoor dit deel van de Vrouwe Vennepolder volledig in handen van Land van Ons komt. Deze aankoop bestaat uit 4 kadastrale percelen die samen 11.53 ha beslaan, daarnaast kopen we ‘het eiland’, een stuk grond van ongeveer 4.000 m2, dat de laatste tijd volledig aan de natuur is overgelaten.

Met deze aankoop voldoen we aan de intentieafspraken die gemaakt zijn met Holland-Rijnland en de universiteit. Dit betekent dat na goedkeuring van het projectplan in de eerste helft van dit jaar, Holland-Rijnland de intentie heeft om een bijdrage van €850.000 te leveren.

De aangekochte percelen zijn SKAL-gecertificeerd en zullen de aankomende 10 jaar worden verpacht aan de verkopende boer. We gaan ook van start om voor Oud-Ade 1, de eerste 21.3 ha die we hebben gekocht, een SKAL-certificering aan te vragen. Zodra dit is geregeld (duurt ongeveer twee jaar) is het waarschijnlijk dat we percelen gaat wisselen, waardoor de pachter nog steeds 11,5 ha tot zijn beschikking heeft, maar we samen met de universiteit de meest optimale acties kunnen gaan nemen voor herstel van de biodiversiteit.

Wat gaan we doen in de Vrouwe Vennepolder? Zo’n 20-30 jaar geleden liepen er blaarkoppen rond in de weiden hier, maar de afgelopen jaren zijn de percelen alleen maar gemaaid en is er mest uitgereden. Af en toe grazen er schapen. Er zijn allerlei plannen en suggesties voor de percelen, die we de aankomende drie maanden gaan uitwerken in het projectplan. Wat vast staat is dat de waterstand verhoogd gaat worden. Tevens gaan we experimenteren met nieuwe gewassen voor het veenweidegebied en mogelijk gaan we één of twee percelen licht afgraven om het veen de kans te geven weer aan te groeien. Daarnaast zijn er nu erg brede sloten. Die worden versmald, waarbij er geleidelijke overgangen zullen worden gemaakt.

De komende maanden zullen worden gebruikt om het projectplan te maken in samenwerking met de universiteit. Dit plan zal worden ingediend bij Holland-Rijnland ter verantwoording van hun financiële participatie. In het plan zullen ook de mogelijkheden voor een voetpad, de aanleg van een bezoekers- of informatiepunt en een ruimte voor studenten en medewerkers van de universiteit een plek krijgen. Voor deze infrastructurele aanpassingen is een toezegging van €650.000 gedaan door Holland-Rijnland. Los van dit kapitaal, zal Holland Rijnland het waterschap vragen de kosten voor een verhoging van de waterstand voor haar rekening te nemen. De universiteit zal voor de dekking van haar onderzoekskosten een beroep doen op diverse onderzoeksbudgetten.

OnderdeelOvereengekomen
Aantal losse kadastrale percelen7
Totale oppervlakte11.92.50 ha (11.9 ha)
Koopprijs€875.000 (€7,34 /m2)
Tekenen van koopakteGepland voor eind januari 2021
Overdrachtsdatum1 maart 2021
LvO betaalt per overdrachtsdatum€875.000
Globale pachtsom€5.500 / jaar
Bijzonderheden€850.000 overheidsbijdrage voor investering en gederfde inkomsten
Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten