Aankoop en beheerders perceel Noordbeemster

Op 4 mei jongstleden hebben de deelnemers van Land van Ons met grote meerderheid (98,5% van de stemmen) goedkeuring gegeven aan de aankoop van twee percelen in de Noordbeemster. Op 5 mei is het percelenteam ter plekke geweest om de koopovereenkomst te tekenen en de percelen nogmaals te inspecteren.

De overdracht van het 1e perceel heeft inmiddels plaatsgevonden en we onderzoeken de mogelijkheid om het 2e perceel eerder af te nemen, zodat we ook sneller aan de slag kunnen met de SKAL certificering van het perceel. De verkopers blijven dit seizoen 2e perceel nog gebruiken voor hun paardenpension.

ImageSinds februari van dit jaar zijn we in gesprek met de familie Zijp, biologisch dynamische (BD) melkveehouders in de Rijp. Boerderij “Schermer Eylandt” is een maatschap tussen Everard en Leyntje en hun zoon Tim, die van plan is de boerderij gaandeweg over te nemen. De boerderij is vernoemd naar het gebied waarin er geboerd wordt, het Schermereylandt, nu bekend als de Eilandspolder, een oud agrarisch cultuurlandschap met hoge natuurwaarden.

Er broeden veel weidevogels op de vele laagveen eilanden en ook de flora en het waterleven zijn bijzonder. De Eilandspolder is een stuk “oud land” dat al bestond toen de Beemster en Schermer nog water waren, oud veenland met een bijzonder rijke historie. Voorheen wemelde het hier van de boertjes en tuinders die hun nering verdienden op de eilandjes. Met de schaalvergroting in de landbouw verdwenen deze bedrijven, omdat de grillig gevormde veeneilanden met een hoge grondwaterstand niet geschikt waren voor intensief gebruik. Staatsbosbeheer kocht het land op en gaf het uit in natuurpacht met beheersbeperkingen aan de overgebleven boeren. Voor tuinbouw was het gebied inmiddels door inklink van het veen en de hoge waterstand ongeschikt geworden. De ouders van Everard waren één van die boeren, en sindsdien is het familiebedrijf daar gevestigd.

Naast de 100 hectare (Natura 2000) schraal land van Staatsbosbeheer die ze pachten, hebben ze ook 6 hectare grond in eigendom en nog 6 hectare dat ze pachten van de provincie. De melk wordt geleverd aan Weerribben zuivel onder de BD merknaam Zuiver Zuivel, omdat dit het enige bedrijf is waar ze BD melk aan kunnen leveren.

De boerderij heeft een potstal waar de koeien op stro liggen/staan. Horens zitten gewoon op de koeien (mix van Blaarkoppen en roodbont), kalfjes blijven bij de moeder (zo’n 3 week voor stier en 2 maanden voor vaas). Elk uur wordt met een schuif de vast mest, vermengd met stro naar de zijkant geschoven en dagelijks op de mesthoop gegooid.

Naast de melkveehouderij, is de maatschap sinds 1984 ook actief met dagbesteding (zorg) en worden er kano’s en (fluister-)bootjes verhuurd om mensen op een stille manier van de fantastische omgeving te laten genieten. Een kleinschalige IJslandse paarden fokkerij en dito paardenpension completeren het bedrijf.

De grootste kostenpost voor de boerderij is de aankoop van BD krachtvoer. Het schrale land levert nauwelijks hooi op voor de winterperiode. Voer van buiten halen betekent ook weer mest afvoeren volgens de BD regels en dus extra kosten. Ze willen graag meer vruchtbare grond in beheer krijgen waar ze grasklaver, luzerne of granen als veevoer kunnen gaan verbouwen en daarmee de kringloop op het bedrijf nagenoeg gesloten kunnen krijgen. De 8,24ha die ze nu gaan pachten van Land van Ons is een grote stap vooruit in de plannen om meer wintervoer zelf te produceren als “Schermer Eylandt”.

Tekst: Bas van Goor
Foto’s: Land van Ons
Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten