Een coöperatie met jou als deelnemer

Land van Ons is een coöperatie. Bij een coöperatie wordt het dagelijks werk normaliter gedaan door een aantal werknemers onder leiding van een directeur. Eigenlijk een gewoon bedrijf. Meestal zijn deze mensen in loondienst van de coöperatie, of worden ingehuurd.
Bij Land van Ons werkt het anders. We hebben geen directeur, maar een bestuur dat de samenhang bewaakt en verantwoording aflegt aan alle deelnemers. Niemand bij Land van Ons wordt betaald. Wij kunnen dit doen omdat heel veel deelnemers bereid zijn een stukje van hun tijd en talent in te zetten voor het welslagen van onze doelen. We zijn letterlijk met elkaar aan het ondernemen.

Image

Hoe het meedenken en meebeslissen werkt

We willen als coöperatie heel veel deelnemers hebben. Idealiter zou elk huishouden eigenlijk mee moeten doen. Daar houden we nu geen rekening mee, maar op termijn 1,5 miljoen deelnemers zou moeten kunnen. Zo veel deelnemers zetten we natuurlijk niet in een zaaltje om de begroting te bespreken.

Wat we dus doen is informatie op tijd en inzichtelijk delen, waarbij deelnemers via internet kunnen stemmen over de voorstellen. Een soort referendum over de diverse beslispunten.

Image

Vergroot jaarlijks je bezit

Hoe meer kapitaal onze deelnemers beschikbaar stellen, hoe meer grond aangekocht en verduurzaamd kan worden. Wat en hoeveel je beschikbaar wil stellen is aan jou. Ook hoe vaak je geld stort. Als het minimumbedrag maar elke keer € 20,- is.
Land van Ons is niet bedoeld voor speculatie. Sterker nog: voordat je deelnemer kan worden vragen wij je aandacht voor het volgende: verwacht je ook een financieel rendement, dan raden we je ten zeerste af mee te doen. Land van Ons is GEEN beleggingsinstelling of beleggingsfonds en wil daar ook NIET mee geassocieerd worden.

Mochten deelnemers dat willen dan kunnen ze op z’n vroegst na 2 jaar hun m2’s weer verkopen. Heb je dus in februari van 2020 € 60,- ingebracht, goed voor 10 m2 grond, dan kan je dat op z’n vroegst na januari 2022 verkopen. Had je in maart 2020 nog een keer voor € 100,- gekocht, dan kan dat dus pas in maart 2022 te gelde worden gemaakt.

Als je deelnemer wordt krijg je toegang tot je eigen Mijn Grond omgeving. Hier staat precies wanneer je wat hebt gekocht en voor hoeveel m2 dat goed was. Je logt in met je e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord.

Wil je weten waarom anderen deelnamen? Zie hier.

Image

Hoe berekenen we jouw m2’s?

De prijs van landbouwgrond in Nederland ligt globaal tussen de € 6 en € 9 per m2. Die verschillen kunnen dus best groot zijn. Om het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken berekenen wij aan het eind van een kalenderjaar wat de gemiddelde koopprijs is geweest over de percelen die we dat jaar gekocht hebben. Dat weten we natuurlijk pas aan het eind van een jaar.
Dus als je in juni een bedrag hebt overgemaakt, geven we je een prognose van het aantal m2’s dat daarbij hoort. In januari hoor je vervolgens wat het exacte bedrag was. In de voorbeeldberekening zie je rechtsonder dat dat € 6,04 is geworden.

Image

Ontwikkelingen

Hoe Land van Ons zich gaat ontwikkelen is nu nog moeilijk te voorspellen. Het bestuur en de vrijwilligers zetten zich belangeloos in. De uitgaven zijn beperkt en betreffen inhuur van specialisten voor activiteiten die niet alleen met vrijwilligers gerealiseerd kunnen worden, bijv. op vlak van IT, Communicatie, Juridische Zaken, Grondonderzoek en -bewerking. Naarmate het aantal deelnemers zal toenemen, zal de noodzaak groter worden kosten te maken voor dat soort specialisten. Uitgangspunt blijft dat al die kosten betaald worden vanuit het lidmaatschapsgeld.

De zeggenschap bij een coöperatie ligt bij de deelnemers.

Bij Land van Ons is dat ook zo en hebben alle deelnemers een gelijke stem. Zij keuren met elkaar de begroting goed en dat geldt ook voor de jaarrekening en bijvoorbeeld het jaarverslag van het bestuur.
Om de deelnemers ook nog te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken, kunnen zij zich kandidaat stellen voor een plek in een meerkoppig bestuur. Dit bestuur is door het jaar heen het aanspreekpunt voor alle leden.

Aansprakelijkheid

Land van Ons is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Dit betekent dat bij een faillissement de deelnemers daar nooit op kunnen worden aangesproken. Als deelnemer van Land van Ons heb je eigenlijk maar 2 verplichtingen:

  1. Je betaalt € 20,- voor een tweejarig lidmaatschap en daarna € 10,- per jaar. Dit geld is bestemd voor de exploitatie van de coöperatie. (de deelnemers bepalen met elkaar hoe hoog het lidmaatschapsgeld voor het volgende periode moet zijn). Om bank- en incassokosten te besparen vragen wij je nu het lidmaatschap voor de aankomende 2 jaar te betalen. Dat is tevens de periode dat je je grondaandeel nog niet mag verkopen.
  2. Je legt jaarlijks minimaal € 20,- in ten behoeve van grondaankopen. 95 % daarvan wordt rechtstreeks omgezet in m2 grond voor jou. 5 % wordt aangehouden voor opbouw van het eigen vermogen van de coöperatie. Dit eigen vermogen is juist in de opbouwfase van de coöperatie belangrijk, als buffer bij incidentele tegenvallers of om bijvoorbeeld vroegtijdig een perceel grond te kunnen aankopen. Ook hier bepalen de deelnemers met elkaar of en wanneer er voldoende eigen vermogen in de coöperatie aanwezig is.

Sluit je ook aan bij Land van Ons

We hebben je nodig om onze biodiversiteit weer in orde te maken!