Subsidie ‘Niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden’ (NPILV)

Land van Ons wil de natuurkwaliteit van de aangekochte gronden in Strijen verder ontwikkelen van regulier naar niet-intensief beheerd grasland: verantwoord gebruikte grond die het fundament vormt onder een duurzame biodiversiteit.

Daarvoor worden dit jaar op het perceel diverse inrichtingsmaatregelen getroffen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, noodzakelijke beschoeiingen, dammen en handmatige bedienbare waterkeringen, bewerking van de graspercelen en het doorzaaien van de percelen. Voor deze deels niet-productieve inrichtingsmaatregelen is een beroep gedaan op Europese landbouwsubsidies.

Landbouwbeleid EU

Het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie is al weer meer dan 60 jaar oud. Van het beleid zijn de Europese landbouwsubsidies een belangrijk onderdeel. Die subsidies zijn bedoeld om boeren en agrarische bedrijven te ondersteunen en te zorgen voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa.

Het EU-landbouwsubsidiesysteem is breed en veel omvattend. Voor de door Land van Ons beoogde subsidie is globaal het onderstaand traject van (Europees) beleid, programma’s, subsidies en regelgeving relevant.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Dit is het Europees beleid dat tot doel heeft de landbouwsector te ondersteunen, te moderniseren, te verduurzamen en te zorgen voor voedselzekerheid in Europa. Het GLB bestaat uit twee pijlers: Pijler 1 is gericht op inkomenssteun aan agrarische bedrijven en het verbeteren van de marktwerking. Pijler 2 is gericht op plattelandsontwikkeling. Stimulering van duurzame en milieuvriendelijke werkwijzen in de landbouwsector.

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Dit is genoemde tweede pijler van het GLB en heeft als doel duurzame ontwikkelingen in de Europese landbouw te bevorderen. Het ELFPO doet dit door het vergroten van het concurrentievermogen van de Europese landbouw; het zorgen voor een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie en het realiseren van een evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandseconomieën en -gemeenschappen, met inbegrip van het scheppen en behouden van werkgelegenheid. Uit dit fonds wordt onder meer de subsidie NPLIV betaald.

Subsidie Niet-productieve investeringen voor landbouw- en veenweidegebieden (NPILV)

Dit is een programma van de Nederlandse overheid dat gericht is op het bevorderen van de biodiversiteit, een beter klimaat en cultuurhistorie in landbouw en veenweidegebieden. Het budget voor deze regeling komt uit het ELFPO. De subsidie is bedoeld voor niet-productieve investeringen, zoals het verbeteren van de grondwaterstand of het aanleggen van nieuwe landschapselementen.

Land van Ons heeft – als eigenaar van de grond in Strijen – op deze regeling een geslaagd beroep gedaan. Er is een substantiële bijdrage verkregen in de kosten van de regeneratie van het perceel.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Deze dienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van het NPLIV en het ELFPO in Nederland. De rol van de RVO is om de subsidieaanvragen te beoordelen en de subsidies uit te betalen aan de aanvragers. Daarnaast voert de RVO controles uit om te controleren of de aanvragers zich aan de regels houden.

Perceel Strijen

Voor de beoogde werkzaamheden zijn inmiddels een ontwikkelings- en een investeringsplan opgesteld. Voor de benodigde vergunningen vindt overleg plaats met de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Hoekse Waard en Waterschap Hollandse Delta.

Het streven is met de beoogde inrichtingsmaatregelen te beginnen in het 3e kwartaal van dit jaar. Na verwachting nemen de werkzaamheden meerdere maanden in beslag. De definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats als de inrichtingswerkzaamheden op het perceel Strijen zijn voltooid.

De beoogde regeneratie van het perceel Strijen wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten