Geavanceerde technieken monitoring biodiversiteit

Onderzoekers en studenten van het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) van Hogeschool Leiden zetten nieuwe technieken in om het herstel van de biodiversiteit in dit Land van Ons te monitoren. In Oud Ade wordt gestreefd naar herstel van het plantaardig en dierlijk leven in combinatie met een haalbaar verdienmodel voor de boer. Het nieuwe aan deze technieken is dat ook de ‘onzichtbare’ biodiversiteit wordt gemeten.

De coöperatie Land van Ons zet de komende jaren verschillende biodiversiteit-verrijkende beheersmaatregelen in. Over dit gebied, dat tot voor kort zwaar werd bemest ter wille van voerproductie en het grazen van vee, zal straks geen mest meer worden uitgereden.
‘Veranderingen in ecosystemen kunnen alleen goed begrepen worden als alle processen die eraan ten grondslag liggen in samenhang worden bestudeerd. Bij het LCAB ontwikkelde technieken als metabolomics en metagenomics kunnen hierbij helpen,’ zegt lector Metabolomics Peter Lindenburg. Gedetailleerde data over de biodiversiteit, aanwezige schadelijke stoffen en hun onderlinge relatie geven inzicht in het herstel van een verstoord veenweidegebied. Daaruit volgen belangrijke aanknopingspunten voor toekomstige beheersmaatregelen.

Levend lab
Met metagenomics kan op basis van het DNA dat organismen in hun leefomgeving achterlaten de soortensamenstelling van een ecosysteem worden bepaald en is analyse van complexe biologische systemen mogelijk. Naast planten en grotere dieren gaat het ook om mossen, nematoden, schimmels en bacteriën. Door metagenomics en metabolomics te combineren kan een schat aan informatie omtrent de biodiversiteit in oppervlaktewater en bodem worden verkregen. ‘Voor ons als onderzoekers is dit project een enorme kans om de technieken die wij in onze laboratoria hebben ontwikkeld toe te passen. Het Land van Ons wordt hiermee als het ware een Levend Laboratorium’, aldus lector Metagenomics Arjen Speksnijder.

Studenten leren innoveren
Voor studenten is dit project een prachtige manier om de ontwikkelde innovatieve technieken in te zetten. ‘Met ons praktijkgerichte onderzoek vervullen wij een belangrijke rol in de kennisketen van fundamenteel onderzoek naar daadwerkelijke toepassing in de praktijk. Onze samenwerking en uitwisseling met kennisinstellingen zoals Naturalis en het Centrum van Milieukunde van de Universiteit Leiden, maar ook die met ondernemers en overheden dragen daar absoluut aan bij,’ aldus Danny Dukers, manager van het LCAB.
Het project heeft een looptijd van 2 jaar. De eerste resultaten worden in de eerste helft van 2022 bekend.

Deel de post:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Gerelateerde berichten