‘In het agrarisch buitengebied is vaak niet zoveel te zien, rechtgetrokken percelen, grote stallen, maïsakkers en raaigras. De tureluurs en de grutto’s die ik ooit zo verrukt leerde herkennen kom je nu niet meer tegen. De veldleeuwerik stijgt niet langer jubelend op. Weilanden betoveren niet bepaald meer dor hun bonte bloemenovervloed want in het raaigras groeit helemaal niets, langs de sloten handhaven zich hooguit een paar brandnetels en wat riet, op geen akker staat nog een boom, houtwallen zijn bijna overal al lang uit het landschap verwijderd.’
Uit: Marjoleine de Vos. Je keek te ver, een wandeling. Van Oorschot, 2020, p. 8-9.

NB. Deze pagina wordt van tijd tot tijd (maar zeker niet dagelijks, zelfs niet wekelijks) bijgewerkt.

Indeling:
Algemeen
De Europese Unie
Nederlandse overheden
Wereldwijd

Algemeen:

Aardpeer
Verkoopt obligaties van € 500,- of meer. Met het geld van die obligaties koopt Stichting BD Grondbeheer grond aan (of herfinanciert ze grond die zij, vooruitlopend op uitgifte van de obligatie, al aankocht). De grond wordt via een eerlijke pacht ter beschikking gesteld aan natuur gedreven en sociaal verbonden boeren en voedselinitiatieven. Streeft naar biodynamische landbouw.

Almonature – impact on biodiversity
Stichting van een diervoederfabrikant die biodiversiteit wil bevorderen.

ARISE, persbericht project onderzoek biodiversiteit NWO, Naturalis Biodiversity Center, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, d.d. 29-4-2020.
‘Binnen vijf tot tien jaar een duidelijk overzicht van alle meercellige flora en fauna in Nederland en een infrastructuur om de soorten te identificeren. Dat is de ambitie van het megaproject ARISE waarbij door NWO, Naturalis Biodiversity Center, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute meer dan 18 miljoen euro wordt geïnvesteerd. ‘

Betaalbaar beter boeren. Een plan van Greenpeace, gepresenteerd op 21 januari 2020. ‘Met ecologisch boeren lossen we niet alleen de stikstofcrisis op, maar pakken we ook andere hardnekkige problemen aan die worden veroorzaakt door de intensieve veehouderij. Ecologische landbouw is zelfs een goede ‘business case’.’

Biodiversiteit.nl noemt zich ‘het centrale Nederlandse webportaal over Biologische Diversiteit. De doelstelling is het ontsluiten van een maximum aan informatie over biodiversiteit en biodiversiteitsbeleid in relatie tot Nederland. Dit portaal vormt tevens de Nederlandse invulling van het zogenaamde Clearing House Mechanism van de Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD).’

Boerenlandvogelbalans 2020
De Boerenlandvogelbalans 2020 is de opvolger van de Weidevogelbalans uit 2013. Die ging toen alleen over weide- en akkervogels van het open boerenland, zoals kievit, patrijs en veldleeuwerik. De huidige Boerenlandvogelbalans behandelt ook erf- en struweelvogels van het platteland, waaronder soorten als boerenzwaluw en ringmus. Het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van LNV, is gebaseerd op gegevens van duizenden vrijwilligers en tientallen professionals van Sovon Vogelonderzoek Nederland, LandschappenNL en de Bond Friese VogelWachten (BFVW), die broedvogels tellen en nesten beschermen.
De Boerenlandvogelbalans 2020 geeft een betrouwbaar en gedetailleerd beeld van niet alleen nationale en provinciale ontwikkelingen van populaties van tientallen vogelsoorten. Maar ook hoe het staat met broed- en nestsucces van veel vogels. En geeft bovendien verklaringen voor de veranderingen.
Een uitermate somber beeld laten de vogels van het open boerenland zien; de achteruitgang van deze groep sinds 1990 bedraagt maar liefst zeventig procent. We vinden hieronder vogelsoorten die zeer kenmerkend zijn voor het laaggelegen Nederlandse boerenland, de weidevogels. Scholekster, grutto en wulp laten de sterkste achteruitgang zien. Kievit en patrijs nemen de laatste tien jaar zelfs nog sneller af dan voorheen. Niet alleen de aantallen broedparen nemen af, ook de verspreiding van veel soorten brokkelt af (veldleeuwerik 25%, grutto 24%). Vogels die vooral in natuurreservaten te vinden zijn nemen ook af; watersnip (2%) en zomertaling (4%).
De verklaring van de achteruitgang van onze boerenlandvogels is complexe materie. Maar er is één grote, bepalende factor: het sterk geïntensiveerde landgebruik.

Centraal Bureau voor de Statistiek
Zelfs het CBS…

Commonland
‘As initiator, catalyst and enabler of large-scale and long-term restoration initiatives, Commonland is on a mission to transform degraded landscapes into thriving ecosystems and communities based on sound business cases and aligned with international policies and guidelines.’ Gericht op de wereld, maar opgeriht in Amsterdam.

Compendium voor de Leefomgeving (CLO)
‘Biodiversiteit is een veelomvattend begrip dat verwijst naar alle verscheidenheid aan leven binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren. In de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD) is wereldwijd afgesproken dat landen ernaar streven hun biodiversiteit te behouden en te beschermen en deze op een duurzame manier te benutten. Om goed beleid te kunnen maken en beleid te kunnen bijstellen is het van belang inzicht te krijgen in de toestand van biodiversiteit en veranderingen hierin. Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) biedt informatie over biodiversiteit op basis van verschillende kernindicatoren.’

Courage, Stichting
‘Courage bedenkt, ontwerpt en realiseert grensverleggende concepten die de Nederlandse melkveehouderij nóg sterker maken.’

Baas Becking, Lourens. Geobiology: Or Introduction to Environmental Science. John Wiley & Sons. 2016. 9780470673812, online 9781118295472.
Klassieker. ‘Laurens Baas Becking was a pioneer in the field of microbial ecology and the father of Geobiology. This is the first English translation of Baas Becking’s Geobiologie: of Inleiding tot de Millieukunde published in Dutch in 1934. This book provides a fascinating view of how organisms have both adapted to and shaped their environment, from all types of settings ranging from lakes to the oceans, to acidic peats and salt ponds, drawing heavily on Baas Becking’s own keen observations. Although written 80 years ago, Baas Becking’s insights feel surprisingly modern and provide a unique insight into the fields of evolution of microbial ecology and geobiology. This book should appeal to anyone interested in microbial ecology, geobiology, biogeochemistry and the history of science. The translated text is accompanied by extensive footnotes and by an Editor’s summary at the end of each chapter placing Baas Becking’s writing in the context of modern developments in the field. ‘

Deltaplan biodiversiteitsherstel
‘Rabobank,'(!) ‘Natuur en Milieufederaties, Agrifirm, Wageningen University & Research, BoerenNatuur, De Vlinderstichting, Wereld Natuur Fonds, Naturalis Biodiversity Center, Landschappen NL, LTO Nederland, Natuurmonumenten, NIOO-KNAW, TiFN, Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden, Vogelbescherming NL, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, SBNL Natuurfonds, Louis Bolk Instituut, IVN-Natuureducatie, Stichting Open Boek, IUCN NL, Delphy, Wij.land, Proquint Maatschap en Nern.’

EO Wijers Prijsvraag – verrukkelijk Landschap
‘De missie van de Eo Wijersstichting – ‘stimuleren van ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau’ – is nooit ten einde. Want ondanks dat hedendaagse kwesties op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, voedselproductie, mobiliteit of woningbouw bestuurlijke grenzen overschrijden, is een regionale benadering van deze opgaven lang niet vanzelfsprekend. Laat staan dat een rol voor het ruimtelijk ontwerp gegarandeerd is.’

Grond-verbond
‘Grond Verbond is een radicaal ander model van een voedselketen: een voedselketen die samen zorgt voor een gezonder en diverser landschap. In een proces van een half jaar bepalen consumenten, verwerkers en boeren met elkaar hoe het Amsterdamse landschap dat ons eten produceert biodiverser en persoonlijker wordt.’

Herenboeren
‘Herenboeren is een groeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Stichting Herenboeren Nederland doet dat door het bieden van ondersteuning en het vergaren en ontsluiten van kennis voor de verdere ontwikkeling van Herenboerderijen in Nederland.

We zien grote kansen voor deze coöperatieve boerderijen die burgers gedeeld eigenaar maken van hun eigen boerderij; consumenten dus die samen vraaggestuurd produceren en consumeren. We helpen hen bij de ontwikkeling van deze kleinschalige gemengde bedrijven die duurzaam, gezond en smakelijk eten produceren en verloren voedselvaardigheden herstellen.’

Kennisnetwerk OBN ‘ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken.’

Land van Waarde
‘LandvanWaarde is een initiatief van Stichting Courage, in samenwerking met Landschap Overijssel en Nationaal Groenfonds. Kern van LandvanWaarde is dat het verschillende, voor boeren relevante en interessante, beloningen organiseert, bundelt en als maatwerk aan boeren aanbiedt. Deze set van belonende prikkels moet boeren zodanig stimuleren dat natuurbeheer een volwaardige pijler onder hun bedrijfsvoering wordt. Voorbeelden van beloningen zijn bijvoorbeeld toegang tot grond, rentekorting bij banken of ontwikkelruimte binnen gemeenten.’

Living Planet Report 2020. The Living Planet Report, WWF’s flagship publication released every two years, is a comprehensive study of trends in global biodiversity and the health of the planet. The Living Planet Report 2018 is the twelfth edition of the report and provides the scientific evidence to what nature has been telling us repeatedly: unsustainable human activity is pushing the planet’s natural systems that support life on Earth to the edge.

Living Planet Report Nederland. Verscheen 6-2-2020. Een publicatie van het Wereld Natuur Fonds, in samenwerking met diverse Nederlandse natuuronderzoeksorganisaties. Het is de derde keer dat het WWF Living Planet Report over natuur in Nederland verschijnt.

Maakgrijsgroener
‘Maak Grijs Groener is een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit is een beweging van meer dan 100 organisaties, waaronder boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en natuurorganisaties, die zich inzetten voor de herstel van biodiversiteit. ‘

Manifest voor een duurzame en solidaire economie. Zie De grote transitie.

Manifest Tijd voor biodiversiteit
‘De leefbaarheid van de aarde staat wereldwijd zwaar onder druk door de manier waarop de mens ermee omgaat. Elke dag maken we keuzes die bepalend zijn voor de toekomst. Alle volgende generaties moeten leven met de keuzes die wij nu maken. Het wordt tijd dat we naar hun zorgen luisteren. Het is de hoogste tijd voor biodiversiteit. Daarom presenteert de denktank JongerenXNaturalis het manifest Tijd voor biodiversiteit – Een leefbare wereld is een kwestie van kiezen. In dit manifest laten we zien dat een leefbare wereld vooral een kwestie is van kiezen.’ (19-5-2021)

Meten=weten
Zeer actieve actiegroep die zich voor een beter leefklimaat inzet, ontstaan als protest tegen het vele gif dat gebruikt wordt in de bollenteelt rond Westerveld.

Nationaal Groenfonds

‘Wij financieren projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan lucht en water, biodiversiteit en beleving.’

Natuurinformatie. Site van Naturalis (‘Naturalis Biodiversity Center’).

Natuurrijk Nederland
Nederland opnieuw inrichten en voor de helft tot natuurrijk leefgebied maken is dé stap voorwaarts in de enorme uitdagingen voor ons klimaat, milieu en welzijn. En het kan ook nog budgetneutraal: een ruimhartige en vrijwillige compensatie van de agrarische sector kan betaald worden door op een miniem deel van de grond huizen te bouwen. Zo lossen we ook de urgente woningnood op.

Nederlands Instituut voor Ecologie
‘Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek. Met meer dan 300 onderzoekers en studenten is het NIOO één van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).’

Nemo
Het insect als kanarie in de kolenmijn

Netherlands Ecological Research Network (Wageningen)

Netwerk Ecologische Monitoring
Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is een samenwerkingsverband van overheden ten behoeve van de inwinning van natuurgegevens voor beleid. Partners in het NEM zijn de ministeries van LNV en IenM (Rijkswaterstaat), PBL, CBS en provincies.

Nieuwe oogst – de schakelkast
Ofwel: ‘De transitie van donkergroen en donkergeel, naar 50 tinten groen; het platteland anno 2050!’, een initiatief van Bosgroep Zuid-Nederland.

Open Letter to MEP’s: Reform the CAP: harmful agriculture is destroying nature
Brief van wetenschappers aan het Europees Parlement inzake het landbouwbeleid.

Ossekampen Grassland Experiments
In het Ossekampen Grassland Experiment, dat in 1958 begon, werd een aantal proefvelden meer dan zestig jaar onderzocht. Veranderingen in botanische soortensamenstelling, productie en bodem werden gedetailleerd gemeten. Het experiment in Wageningen is één van de oudste ecologische experimenten in de wereld. Zie ook hier. (Het oudste experiment is het Park Grass Experiment in Rothamsted (het Verenigd Koninkrijk) dat honderd jaar eerder werd gestart.}

PechaKucha webinar gemeente Amsterdam (26-10-2020)
How do we prepare the city of Amsterdam for today’s and tomorrow’s climate? How do we keep a cool head and our feet dry? What is going on already, who are the actors, and what can you do yourself?
Climate change and the extreme weather conditions that entail from it constitute a major point of concern for Amsterdam. There are risks, but certainly opportunities, too. The Municipality aims at inspiring youth to be part of the transformation, as well as at stimulating awareness and knowledge of climate change and climate adaptation.
In the course of one hour, eight PechaKucha participants present their projects and initiatives from fashion to beer brewery, which are contributing to a world that copes better with climate change and its “new normal” weather conditions.
Presenters include: Joop de Boer (Olympia), Sascha Glasl (Space & Matter), Haro de Jong (Buro Haro), Lotte de Raadt (Studio Lotte de Raadt), Remco Moen (Dutch turning tiles championship), Judith Everaars (Land van Ons), Laura Šilinska (Senscommon), Joris Hoebe (Rainbeer), Yvonne Modderman & Jeroen van der Voorn (Wijn van Bret).

Sapro-Feed: Increasing Crop Health by Managing Natural Microbial Interactions
‘There is an urgent need for novel environmentally-friendly approaches to control diseases by soil-borne pathogens as the use of chemical pesticides is strongly restricted by EU regulations. However, biological alternatives like the use of microbial biocontrol inoculants do mostly not give consistent control as these microbes are not adapted to the harsh conditions in soil.
The current project aims to steer the composition of indigenous soil microbes, which are adapted to the local environmental situation, in such a way that they enhance natural biocontrol. Manipulation of competitive interactions between fungi and bacteria in the root-environment (rhizosphere) of crops form the basis for the envisioned biological control of root-infecting fungi. Different strategies to steer the rhizosphere microbiome will be tested. Based on the results products and strategies will be made available for growers.’

Toekomstboeren
‘Toekomstboeren is een initiatief dat de groeiende en bloeiende beweging van duurzame en maatschappelijk verantwoorde landbouw en voedselproductie zichtbaar wil maken en versterken.’

Turnhout, S. Following the River clubtail around. How games and grids transform networks of biodiversity recording and policy. Proefschrift Radboud Universiteit. Hier te downloaden.

Wageningen University & Research
‘Een wei vol bloemen en vlinders, een zee vol vissen en koralen… Het begrip biodiversiteit staat tegenwoordig veel in de belangstelling. Maar wat betekent het eigenlijk? Waarom is het belangrijk en wat kunnen we met die kennis? Aan Wageningen University & Research doen we daar samen onderzoek aan. Zo dragen we bij aan toepassingen voor onder meer landbouw en natuurbescherming, maar ook voor duurzame economische groei en gezondheid. Dat doen we vanuit allerlei invalshoeken, van plantkunde, microbiologie en dierecologie tot economie en sociale wetenschappen.’

Wij.land
‘Wij.land werkt samen met boeren, natuurorganisaties en anderen aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde.’

Wikipedia-pagina over biodiversiteit

De Europese Unie:

Access to Land
‘A European network of grassroots organisatons securing land for agroecological farming.’

We aim to halt biodiversity loss in the EU and help stop global biodiversity loss by 2020. Here is how we intend to protect the natural capital essential to our health and our economy.’

State of Europe’s Forests 2020
Rapport van de Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe. Het gaat niet goed met de bossen in Europa. Zie de samenvatting in NRC.

State of nature in the EU – Results from reporting under the nature directives 2013-2018
‘Europa heeft strenge wetten om de natuur te beschermen, maar die moeten wel worden toegepast in de praktijk. En we moeten ervoor blijven zorgen dat activiteiten zoals visserij, landbouw en bosbouw de natuur niet schaden.’

SHOWCASing synergies between agriculture, biodiversity and Ecosystem services to help farmers capitalising on native biodiversity
‘Little is known about what effectively motivates farmers to integrate biodiversity into daily farm management. In addition, there are only a few studies showing that biodiversity-based approaches produce benefits and this evidence is poorly communicated. The EU-funded SHOWCASE project aims to shed light on these issues by reviewing and testing the ecological effectiveness of a range of economic and societal incentives to implement biodiversity management in farming operations and examine farmer and public acceptance.’

World Health Organization, region Europe, Nature, biodiversity and health: an overview of interconnections (2021)

2021, vi + 32 pages
ISBN 978 92 890 5558 1
This publication is only available online.

Urbanization, land use, global trade and industrialization have led to profound and negative impacts on nature, biodiversity and ecosystems across the world. The ongoing depletion of natural resources not only affects environmental conditions but also has an enormous impact on the well-being and security of societies.

This report provides an overview of the impacts of the natural environment on human health. It presents the ways nature and ecosystems can support and protect health and well-being, and describes how nature degradation and loss of biodiversity can threaten human health. It is targeted at readers who do not have extensive experience with the links between nature and health. While the overview report aims primarily to inform professionals and decision-makers in the health and environment sectors, it will also be of relevance for other sectors involved with the protection, management and use of nature and biodiversity.

Nederlandse overheden:

De bodem bereikt. Rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

‘Rurale bodems zijn belangrijk voor meerdere functies. Naast landbouw, bosbouw of natuur, zorgen ze voor de kwaliteit en opslag van water en opslag van koolstof. Ondanks internationaal beleid en richtlijnen hebben de bodems last van verzuring, vermesting, verdroging, verdichting en een verhoogde kwetsbaarheid. De internationaal afgesproken doelen voor onder andere bodem, natuur, water en klimaat worden daardoor niet gehaald. Intensief gebruik en gevaarlijke stoffen zetten de vitaliteit onder druk. Met als gevolg lagere opbrengsten en een matig tot slechte kwaliteit van de beschermde natuur. Ook de waterkwaliteit voldoet niet aan de normen en bodems houden te weinig water vast en stoten te veel broeikasgassen uit

Dit wordt verergerd door de klimaatverandering: organische stof breekt hierdoor sneller af. Dit heeft gevolgen voor het watervasthoudend vermogen, de bodemvruchtbaarheid en de opslag van koolstof uit broeikasgassen. En dat terwijl de extremere weersomstandigheden door de klimaatverandering juist vragen om een bodem die meer water en koolstof opslaat.’

Groene Netten. Initiatief van Nederlandse infrastructuurbeheerders (Tennet, ProRail e.a.) om biodiversiteit in groenstroken langs spoorlijnen e.d. te bevorderen.

‘De overheid wil nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. De overheidsplannen hiervoor staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal.’

Natuur en biodiversiteit

Beleidsnota Natuurlijk verder
‘In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 10 jaar. Kernpunt van de visie is een omslag in het denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis.’

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): Biodiversiteit en oorzaken van verlies in Europa.
‘Verlies aan biodiversiteit in Nederland groter dan elders in Europa.
In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan kwaliteit en kwantiteit van natuur, afgenomen tot circa 15 procent van de oorspronkelijke situatie. Het verlies aan biodiversiteit is daarmee aanzienlijk groter dan elders in Europa en de wereld. Verlies aan habitat door landbouw en verstedelijking is de belangrijkste oorzaak voor het historisch opgebouwde verlies aan biodiversiteit.’

Staatsbosbeheer – natuurinclusieve landbouw
‘In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) startte Staatsbosbeheer in 2018 een meerjarig project met als doel 40 experimenten te realiseren om boeren te helpen over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Kern daarbij is dat Staatsbosbeheer zijn grondpositie inzet. Wageningen University & Research (WUR) monitort de projecten.’

Vitale bodem Brabant
Een initiatief van Bodemnetwerk Brabant (ZLTO, waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, HAS Hogeschool en BMF).

Voortgangsrapportage Natuur, Zesde
‘Deze zesde rapportage laat zien dat het Rijk en provincies in 2019 op vele fronten bezig zijn geweest met natuurherstel. Ze doen dit voor de biodiversiteit in het algemeen en voor het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn in het bijzonder. Deze inspanningen dragen bij aan de ontwikkeling van de natuurkwaliteit. Uit de cijfers blijkt, net als voorgaande jaren, dat in de natuurgebieden sprake is van stabilisatie en er zijn zelfs tekenen van enig herstel. De natuurkwaliteit in het agrarisch gebied en in de stad neemt nog steeds af. Het natuurbeleid heeft dus in natuurgebieden effect, maar dat is nog onvoldoende om de totale afname in biodiversiteit tegen te houden en verder te herstellen. ‘

Waterschappen en drinkwaterbedrijven:
Oproep namens de Nederlandse Waterschappen en drinkwaterbedrijven om verantwoordelijker om te springen met water, zie ook Trouw d.d. 24-4-2020.

In ieder geval tot 10 juni 2020:
Consultatie wijziging Wet natuurbescherming middels een ‘Wet stikstofreductie en natuurverbetering’.
‘Artikel 2.21
1. In 2030 is de depositie van stikstof op ten minste 50% van het areaal van de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden niet groter dan de hoeveelheid in mol per hectare per jaar waarboven verslechtering van de kwaliteit van die habitats niet is uit te sluiten.
2. De omgevingswaarde, bedoeld in het eerste lid, is een inspanningsverplichting.’
Tja…

Wereldwijd:

Convention on Biologic Diversity
‘Biodiversity is essential for human health and well-being, economic prosperity, food safety and security, and other critical areas necessary for the individual and collective thriving of all humans and all human societies. Recognized by a growing coalition of political leaders, civil society, the business community, indigenous peoples and local communities, youth and other key stakeholders, we can all safeguard life on earth with dramatically increased and coordinated action. Let us all look back in 2050 noting that we saved life for future generations, plants and animals. Join the Action Agenda and become a champion of action.’

Global Biodiversity Information Facility
‘is an international network and data infrastructure funded by the world’s governments and aimed at providing anyone, anywhere, open access to data about all types of life on Earth.’

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
‘The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) is an independent intergovernmental body, established by member States in 2012. The objective of IPBES is to strengthen the science-policy interface for biodiversity and ecosystem services for the conservation and sustainable use of biodiversity, long-term human well-being and sustainable development.’

Maps of Life
‘The Map of Life assembles and integrates different sources of data describing species distributions worldwide. These data include expert species range maps, species occurrence points, ecoregions, and protected areas from providers like IUCN, WWF, GBIF, and more. All data assets are stored, managed, backed up, and accessed using a hosted cloud instance.’

Artikelen op websites en in kranten en tijdschriften:

J’accuse, Een brief aan Zijne Majesteit de Koning
Door Johan Vollenbroek, die zeer degelijk beargumenteerd de huidige regering in staat van beschuldiging stelt inzake artikel 21 van de Nederlandse Grondwet. (‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu’.)

N.a.v. IPBES-rapport:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/07/miljoen-soorten-planten-en-dieren-dreigen-te-verdwijnen-a3959344

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/experten-biodiversiteit-gaat-overal-ter-wereld-achteruit-zowel-beleidsmakers-als-burgers-moeten-nu-in-actie-schieten~aa5524bd/

https://nos.nl/artikel/2283456-krimpende-biodiversiteit-bedreigt-menselijk-leven-waarschuwt-onderzoek.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/17/verandering-in-biodiversiteit-is-afhankelijk-van-plaats-a3977170

Voorts:

Jelle Brandsma. ‘Meer grip op je voeding? Koop een stuk landbouwgrond en help de boer een handje.’ Trouw 25-1-2022 en online. N.a.v. Debat Pakhuis de Zwijger d.d. 31-1-2022.

Annelies Roon. ‘Aardpeer, een nieuw model voor groene landbouw.’ Trouw 20-1-2021 en online.

Irene van der Linden. ‘We willen hand in hand met de natuur boeren’, landbouw en veeteelt op Schiermonnikoog. De Groene Amsterdammer 13 oktober 2021.

Thomas Oudman. Landbouw is níét belangrijk voor de Nederlandse economie (en nog 3 mythes over de landbouw ontkracht). De Correspondent, 14-3-2021.

Pieter Hotse Smit. ‘Flink deel veehouders staat open voor uitkoop, al doet het pijn’, Volkskrant-onderzoek. de Volkskrant 22-10-2021.

Marcel aan de Brugh en Martine Kamsma. ‘Een radicaal andere landbouw zou de boeren kunnen redden‘. NRC 25-7-2020 en online.
‘Het is mogelijk: een duurzaam voedselsysteem. Twee Wageningse wetenschappers laten het zien.’

Emiel Hakkenes. ‘Franke Remerie geeft boerengrond een tweede leven, en u kunt daarbij helpen.’ Trouw 23-4-2020 en online.

‘Het platteland behoeft weer een landelijke visie’: Landschapspijn (De Groene Amsterdammer 30-1-2020).

Thomas Oudman. De biodiversiteitscrisis én het stikstofprobleem ontstonden bij de boer aan de keukentafel. De Correspondent, 25-8-2020.

Natuurlijk nat‘. de Volkskrant 11-7-2020.
Het is structureel te droog in Nederland. Het goede nieuws is dat daar iets tegen te doen is. Ook door de natuur zelf – met een beetje hulp.

“Ik rijd door Friesland en ik huil van binnen’: NOS Nieuwsuur

Het coronavirus dat als pandemie vanaf februari 2020 de wereld overtrekt, heeft in diverse media tot aandacht geleid voor het verband tussen biodiversieit en noösen (ziektes die van dier naar mens overgaan). In het kort: hoe meer biodiversiteit wordt aangetast, hoe groter de kans op zulke ziektes.

Zie bv.

Marco Visscher, ‘Risico op een nieuw virus beperken is niet makkelijk’, interview met David Quammen, de Volkskrant 18-4-2020.

Sanne Bloemink, ‘Waarom fungeren vleermuizen, ratten of muizen als reservoir voor virussen’, De Groene Amsterdammer 9-4-2020.

Thomas Muntz, Felix Voogt & Emiel Woutersen, ‘”We zijn nog steeds niet voorbereid”, zoönosen in Nederland’, De Groene Amsterdammer 16-4-2020.

Gemma Venhuizen. ‘Ziek van dieren’, NRC 2-5-2020.

N.a.v. Land van Ons:

‘Biodiversiteit als rendement’: samen grond kopen om het landschap te herstellen, de Volkskrant 10-6-2020

Varia:

Nynke Laverman, Here is your ancestor speaking, homo economicus (Youtube, Oerol, De Staat van de Dag 17-6-2020).

Mocht je hier aangeland zijn na geïnteresseerd bladeren en grabbelen en denk je dat Land van Ons iets voor je is, dan kan dat geregeld worden: hier.