Let op, deze pagina wordt van tijd tot tijd bijgewerkt.

Algemeen:

ARISE, persbericht project onderzoek biodiversiteit NWO, Naturalis Biodiversity Center, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, d.d. 29-4-2020.
‘Binnen vijf tot tien jaar een duidelijk overzicht van alle meercellige flora en fauna in Nederland en een infrastructuur om de soorten te identificeren. Dat is de ambitie van het megaproject ARISE waarbij door NWO, Naturalis Biodiversity Center, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute meer dan 18 miljoen euro wordt geïnvesteerd. ‘

Betaalbaar beter boeren. Een plan van Greenpeace, gepresenteerd op 21 januari 2020. ‘Met ecologisch boeren lossen we niet alleen de stikstofcrisis op, maar pakken we ook andere hardnekkige problemen aan die worden veroorzaakt door de intensieve veehouderij. Ecologische landbouw is zelfs een goede ‘business case’.’

Biodiversiteit.nl noemt zich ‘het centrale Nederlandse webportaal over Biologische Diversiteit. De doelstelling is het ontsluiten van een maximum aan informatie over biodiversiteit en biodiversiteitsbeleid in relatie tot Nederland. Dit portaal vormt tevens de Nederlandse invulling van het zogenaamde Clearing House Mechanism van de Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD).’

Centraal Bureau voor de Statistiek
Zelfs het CBS…

Compendium voor de Leefomgeving (CLO)
‘Biodiversiteit is een veelomvattend begrip dat verwijst naar alle verscheidenheid aan leven binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren. In de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD) is wereldwijd afgesproken dat landen ernaar streven hun biodiversiteit te behouden en te beschermen en deze op een duurzame manier te benutten. Om goed beleid te kunnen maken en beleid te kunnen bijstellen is het van belang inzicht te krijgen in de toestand van biodiversiteit en veranderingen hierin. Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) biedt informatie over biodiversiteit op basis van verschillende kernindicatoren.’

Baas Becking, Lourens. Geobiology: Or Introduction to Environmental Science. John Wiley & Sons. 2016. 9780470673812, online 9781118295472.
Klassieker. ‘Laurens Baas Becking was a pioneer in the field of microbial ecology and the father of Geobiology. This is the first English translation of Baas Becking’s Geobiologie: of Inleiding tot de Millieukunde published in Dutch in 1934. This book provides a fascinating view of how organisms have both adapted to and shaped their environment, from all types of settings ranging from lakes to the oceans, to acidic peats and salt ponds, drawing heavily on Baas Becking’s own keen observations. Although written 80 years ago, Baas Becking’s insights feel surprisingly modern and provide a unique insight into the fields of evolution of microbial ecology and geobiology. This book should appeal to anyone interested in microbial ecology, geobiology, biogeochemistry and the history of science. The translated text is accompanied by extensive footnotes and by an Editor’s summary at the end of each chapter placing Baas Becking’s writing in the context of modern developments in the field. ‘

Living Planet Report 2018. The Living Planet Report, WWF’s flagship publication released every two years, is a comprehensive study of trends in global biodiversity and the health of the planet. The Living Planet Report 2018 is the twelfth edition of the report and provides the scientific evidence to what nature has been telling us repeatedly: unsustainable human activity is pushing the planet’s natural systems that support life on Earth to the edge.

Living Planet Report Nederland. Verscheen 6-2-2020. Een publicatie van het Wereld Natuur Fonds, in samenwerking met diverse Nederlandse natuuronderzoeksorganisaties. Het is de derde keer dat het WWF Living Planet Report over natuur in Nederland verschijnt.

Natuurinformatie. Site van Naturalis (‘Naturalis Biodiversity Center’).

Nederlands Instituut voor Ecologie
‘Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek. Met meer dan 300 onderzoekers en studenten is het NIOO één van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).’

Nemo
Het insect als kanarie in de kolenmijn

Netherlands Ecological Research Network (Wageningen)

Open Letter to MEP’s: Reform the CAP: harmful agriculture is destroying nature
Brief van wetenschappers aan het Europees Parlement inzake het landbouwbeleid.

Samen voor biodiversiteit
‘Rabobank, Natuur en Milieufederaties, Agrifirm, Wageningen University & Research, BoerenNatuur, De Vlinderstichting, Wereld Natuur Fonds, Naturalis Biodiversity Center, Landschappen NL, LTO Nederland, Natuurmonumenten, NIOO-KNAW, TiFN, Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden, Vogelbescherming NL, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, SBNL Natuurfonds, Louis Bolk Instituut, IVN-Natuureducatie, Stichting Open Boek, IUCN NL, Delphy, Wij.land, Proquint Maatschap en Nern.’

Turnhout, S. Following the River clubtail around. How games and grids transform networks of biodiversity recording and policy. Proefschrift Radboud Universiteit. Hier te downloaden.

Wageningen University & Research
‘Een wei vol bloemen en vlinders, een zee vol vissen en koralen… Het begrip biodiversiteit staat tegenwoordig veel in de belangstelling. Maar wat betekent het eigenlijk? Waarom is het belangrijk en wat kunnen we met die kennis? Aan Wageningen University & Research doen we daar samen onderzoek aan. Zo dragen we bij aan toepassingen voor onder meer landbouw en natuurbescherming, maar ook voor duurzame economische groei en gezondheid. Dat doen we vanuit allerlei invalshoeken, van plantkunde, microbiologie en dierecologie tot economie en sociale wetenschappen.’

Wikipedia-pagina over biodiversiteit

De Europese Unie:

We aim to halt biodiversity loss in the EU and help stop global biodiversity loss by 2020. Here is how we intend to protect the natural capital essential to our health and our economy.’

‘Europa heeft strenge wetten om de natuur te beschermen, maar die moeten wel worden toegepast in de praktijk. En we moeten ervoor blijven zorgen dat activiteiten zoals visserij, landbouw en bosbouw de natuur niet schaden.’

Nederlandse overheden:

De bodem bereikt. Rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

‘Rurale bodems zijn belangrijk voor meerdere functies. Naast landbouw, bosbouw of natuur, zorgen ze voor de kwaliteit en opslag van water en opslag van koolstof. Ondanks internationaal beleid en richtlijnen hebben de bodems last van verzuring, vermesting, verdroging, verdichting en een verhoogde kwetsbaarheid. De internationaal afgesproken doelen voor onder andere bodem, natuur, water en klimaat worden daardoor niet gehaald. Intensief gebruik en gevaarlijke stoffen zetten de vitaliteit onder druk. Met als gevolg lagere opbrengsten en een matig tot slechte kwaliteit van de beschermde natuur. Ook de waterkwaliteit voldoet niet aan de normen en bodems houden te weinig water vast en stoten te veel broeikasgassen uit

Dit wordt verergerd door de klimaatverandering: organische stof breekt hierdoor sneller af. Dit heeft gevolgen voor het watervasthoudend vermogen, de bodemvruchtbaarheid en de opslag van koolstof uit broeikasgassen. En dat terwijl de extremere weersomstandigheden door de klimaatverandering juist vragen om een bodem die meer water en koolstof opslaat.’

Groene Netten. Initiatief van Nederlandse infrastructuurbeheerders (Tennet, ProRail e.a.) om biodiversiteit in groenstroken langs spoorlijnen e.d. te bevorderen.

‘De overheid wil nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. De overheidsplannen hiervoor staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal.’

Natuur en biodiversiteit

Beleidsnota Natuurlijk verder
‘In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 10 jaar. Kernpunt van de visie is een omslag in het denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis.’

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): Biodiversiteit en oorzaken van verlies in Europa.
‘Verlies aan biodiversiteit in Nederland groter dan elders in Europa.
In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan kwaliteit en kwantiteit van natuur, afgenomen tot circa 15 procent van de oorspronkelijke situatie. Het verlies aan biodiversiteit is daarmee aanzienlijk groter dan elders in Europa en de wereld. Verlies aan habitat door landbouw en verstedelijking is de belangrijkste oorzaak voor het historisch opgebouwde verlies aan biodiversiteit.’

Vitale bodem Brabant
Een initiatief van Bodemnetwerk Brabant (ZLTO, waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, HAS Hogeschool en BMF).

Waterschappen en drinkwaterbedrijven:
Oproep namens de Nederlandse Waterschappen en drinkwaterbedrijven om verantwoordelijker om te springen met water, zie ook Trouw d.d. 24-4-2020.

In ieder geval tot 10 juni 2020:
Consultatie wijziging Wet natuurbescherming middels een ‘Wet stikstofreductie en natuurverbetering’.
‘Artikel 2.21
1. In 2030 is de depositie van stikstof op ten minste 50% van het areaal van de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden niet groter dan de hoeveelheid in mol per hectare per jaar waarboven verslechtering van de kwaliteit van die habitats niet is uit te sluiten.
2. De omgevingswaarde, bedoeld in het eerste lid, is een inspanningsverplichting.’
Tja…

Internationaal:

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
‘The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) is an independent intergovernmental body, established by member States in 2012. The objective of IPBES is to strengthen the science-policy interface for biodiversity and ecosystem services for the conservation and sustainable use of biodiversity, long-term human well-being and sustainable development.’

Artikelen op websites en in kranten en tijdschriften:

N.a.v. IPBES-rapport:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/07/miljoen-soorten-planten-en-dieren-dreigen-te-verdwijnen-a3959344

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/experten-biodiversiteit-gaat-overal-ter-wereld-achteruit-zowel-beleidsmakers-als-burgers-moeten-nu-in-actie-schieten~aa5524bd/

https://nos.nl/artikel/2283456-krimpende-biodiversiteit-bedreigt-menselijk-leven-waarschuwt-onderzoek.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/17/verandering-in-biodiversiteit-is-afhankelijk-van-plaats-a3977170

‘Het platteland behoeft weer een landelijke visie’: Landschapspijn (De Groene Amsterdammer 30-1-2020)

Thomas Oudman. De biodiversiteitscrisis én het stikstofprobleem ontstonden bij de boer aan de keukentafel. De Correspondent, 25-8-2020.

Natuurlijk nat‘. de Volkskrant 11-7-2020.
Het is structureel te droog in Nederland. Het goede nieuws is dat daar iets tegen te doen is. Ook door de natuur zelf – met een beetje hulp.

“Ik rijd door Friesland en ik huil van binnen’: NOS Nieuwsuur

Het coronavirus dat als pandemie vanaf februari 2020 de wereld overtrekt, heeft in diverse media tot aandacht geleid voor het verband tussen biodiversieit en noösen (ziektes die van dier naar mens overgaan). In het kort: hoe meer biodiversiteit wordt aangetast, hoe groter de kans op zulke ziektes.

Zie bv.

Marco Visscher, ‘Risico op een nieuw virus beperken is niet makkelijk’, interview met David Quammen, de Volkskrant 18-4-2020.

Sanne Bloemink, ‘Waarom fungeren vleermuizen, ratten of muizen als reservoir voor virussen’, De Groene Amsterdammer 9-4-2020.

Thomas Muntz, Felix Voogt & Emiel Woutersen, ‘”We zijn nog steeds niet voorbereid”, zoönosen in Nederland’, De Groene Amsterdammer 16-4-2020.

Gemma Venhuizen. ‘Ziek van dieren’, NRC 2-5-2020.

 

N.a.v. Land van Ons:

‘Biodiversiteit als rendement’: samen grond kopen om het landschap te herstellen, de Volkskrant 10-6-2020

Varia:

Nynke Laverman, Here is your ancestor speaking, homo economicus (Youtube, Oerol, De Staat van de Dag 17-6-2020).