Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

Land van Ons alsook eventuele overige informatieleveranciers werken met de grootste accuratesse aan deze website. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Land van Ons aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Land van Ons aanvaardt eveneens géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van de stichting.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website.

E-mail: info@landvanons.nl