Tekst ingesproken bij raadsvergadering Zeewolde

Image

december 2021

Mijn naam is Franke Remerie. Ik spreek hier als bestuursvoorzitter van de coöperatie Land van Ons. LvO is een 2 jaar oud burgerinitiatief met 16.000 deelnemers uit het gehele land en uit alle lagen van de bevolking. Wat ons bindt is onze zorg voor de leefbaarheid van ons land. We hebben het planten- en dierenleven zien verdwijnen en onze leefomgeving op veel plaatsen ten onder zien gaan in onze nietsontziende economische wetmatigheid van meer, meer, meer, groei, groei, groei.

We weten inmiddels allemaal dat we als mens uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Kijk naar alle discussies over klimaatverandering en gebruik van grondstoffen. Zeker in Nederland moeten we dat doen, waar we binnen Europa het slechtste jongetje van de klas zijn. Omdat de afgelopen decennia ons landschap is opgeofferd aan industrieterreinen, de intensivering van de landbouw en aan inmiddels een woud aan zonneparken. Onze leefomgeving is op veel plaatsen gedecimeerd tot een doods en versnipperd landschap waar de natuur aan het wegkwijnen is.

Als LvO kopen we met geld van onze deelnemers landbouwgrond om die leefomgeving te beschermen en te verbeteren. Dat doen we niet om er zelf financieel beter van te worden. Integendeel. De gehele organisatie draait op mensen die hun talent gratis ter beschikking stellen. En waar de overheid faalt pakken wij de handschoen op omdat we als burgers ook onze eigen verantwoordelijkheid hebben. Vandaar dat wij u, college van Zeewolde, vorige week u dit voorstel hebben gedaan: koester de beste landbouwgrond van Europa. Wij zijn bereid daar miljoenen voor te betalen om vervolgens samen met boeren te laten zien dat ook in de landbouw veranderingen mogelijk zijn. Een landbouw die duurzaam voedsel produceert, maar waar ook geëxperimenteerd kan worden met het telen van herbruikbare grondstoffen voor de bouw. Er zijn al de nodige innovaties bekend waar uit gras en andere vezelgewassen bouwblokken en isolatiematerialen kunnen worden gemaakt. Toepassingen waar Zeewolde dankzij de rijke en ruim aanwezige grond mee voorop kan lopen in Europa.

Op die grond kunnen wij bijdragen aan herstel van biodiversiteit en landschap met plannen die passen bij de toekomst van Nederland en bij het landschap van Zeewolde

De ideeën die u nu heeft voor Trekkersveld 4 staan haaks op de noodzakelijke hervormingen die we in Nederland moeten doorvoeren. Een niet noodzakelijk bedrijventerrein, waar veel goede landbouwgrond wordt opgeofferd en waar u (zeer terecht!) vanuit allerlei hoeken van de samenleving op wordt aangevallen.

Dat bedrijventerrein zou te beargumenteren zijn als het ten dienste zou komen te staan van bedrijven die een invulling geven aan de duurzame transitie die wij als land moeten doormaken: verduurzaming van de bouw, hergebruik van grondstoffen, duurzame energie, innovatie en optimalisering van distributie om zo het aantal transportkilometers te verminderen. Niks van dat alles. In plaats daarvan heeft u zich laten inpakken door een van de grootste bedrijven ter wereld, met een business die ver afstaat van de genoemde voorbeelden. Sterker nog : die ruimte- en grondstofverkwistend is.

Begrijp mij niet verkeerd. LvO is niet tegen datacenters. Zij zijn belangrijk voor onze digitalisering en we hebben er al ruim 100 in Nederland. Maar dit hyperscale-datacenter staat niet ten dienste van ons vitale mkb of van onze overheid, het onderwijs, de zorg of welke andere sector dan ook. Het is een activiteit die uitsluitend ten goede komt aan META.

De vestiging van dit soort activiteiten moeten we op Europees niveau beoordelen. En dan zoek je naar locaties waar een overmaat aan duurzame energie beschikbaar is of kan komen, waar koeling geen schade oplevert aan het milieu. Dat kan bijvoorbeeld op zee of in Scandinavië waar de bevolkingsdichtheid een fractie is van de Nederlandse. Betere alternatieven dan een plaatsing in ons land waar met elke vierkante meter gewoekerd moet worden.

Dat heeft niks te maken met NIMBY maar alles met het slim en verstandig omgaan met de beschikbare ruimte. Grond in Nederland wordt steeds schaarser. We hebben veel uitdagingen: meer woningen, meer bossen en natuur, meer plekken voor duurzame energie. Dat vraagt keuzes.

Tot slot: mijnheer de burgemeester, wat ik pijnlijk vind is dat u als burgervader uw raadsleden niet heeft beschermd tegen wat er nu gaande is. U weet al 2 jaar van deze plannen. Plannen waar u geregeld overleg over heeft gevoerd met kabinet en provincie. Juist u had op tijd moeten beseffen dat, waar u hoopte op een positieve respons op dit idee, er maatschappelijke veranderingen zijn die andere keuzes noodzakelijk maken. In plaats daarvan heeft u willens en wetens uw raadsleden naar voren geschoven als de mensen die de beslissing moeten nemen. In plaats van dat u ze heeft behoed en op tijd hebt ingezien dat dit plan niet rijp is voor besluitvorming en ook op een andere niveau moet worden beoordeeld.

Franke Remerie
16-12-2021

NB. Helaas stemde de gemeenteraad van Zeewolde vrijdagochtend 17 december met een krappe meerderheid vóór het bestemmingsplan dat vestiging van het datacenter mogelijk maakt. (Red.)