Stichting VoorGrond

Image

een spin-off van Land van Ons

Image

Hans Zwagemaker

Stichting VoorGrond heeft onlangs formele erkenning gekregen en kan nu daadwerkelijk aan de slag. Het is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die geld werft voor onderzoek, educatie en transitie naar biodiversiteit.

Stichting VoorGrond is voortgekomen uit Land van Ons. De missie van de stichting sluit naadloos aan op die van Land van Ons. VoorGrond wil ook de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland keren en bijdragen aan het herstel en behoud van plant- en diersoorten. Stichting VoorGrond gaat voor grond, voor een natuurinclusieve landbouw in samenwerking met burgers die betrokken zijn bij het landschap om hen heen.

Hoe we dat gaan doen?

We gaan boeren activeren en faciliteren – ook financieel – om de overstap naar natuurinclusieve landbouw te maken. We gaan langjarige monitoring van biodiversiteit ondersteunen en onderzoek bevorderen naar revitalisering van cultuurgronden. Ook gaan we informatieve bijeenkomsten organiseren, campagnes voeren en meer. Zie onze website www.voorgrond.nl.

Voor wie werkt VoorGrond?

Stichting VoorGrond is een juridisch zelfstandige entiteit, het bestuur beslist dan ook zelfstandig. VoorGrond is géén steunstichting die exclusief voor Land van Ons fungeert; zij gaat ook voor derden werken. De stichting is wél lid van Land van Ons; de stichting wil een substantieel deel van de geworven gelden besteden aan het verwerven van grond binnen Land van Ons.

Waarom Stichting VoorGrond?

De ANBI-status van Stichting VoorGrond biedt goede mogelijkheden om giften, schenkingen, subsidies, legaten en erfstellingen voor Land van Ons fiscaal optimaal te regelen. Als ANBI is de stichting over ontvangen schenkingen, legaten, etc. geen schenk- of erfbelasting verschuldigd: de ontvangen gelden zijn dus voor 100% beschikbaar voor de doelstelling van de stichting. Bovendien levert een gift of schenking de gulle gever ook nog een belastingvoordeel op: een bijdrage aan Stichting VoorgGrond is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!

Land van Ons is een coöperatie, en een coöperatie kan de ANBI-status niet verkrijgen. Dat betekent dat Land van Ons over ontvangen giften, schenkingen, een legaat, erfenis of subsidie wél (15% tot 25% vennootschaps-)belasting moet betalen. En voor giften en schenkingen is er geen recht op aftrek.

Jouw gift, schenking, legaat etc.

Deelnemers van Land van Ons, en ook alle nog-niet deelnemers, die een gift of een schenking aan Land van Ons willen doen, of geld willen nalaten, kunnen dat beter via Stichting VoorGrond doen. VoorGrond kan je bijdrage voor 100% benutten – belasting is niet verschuldigd – om de activiteiten van Land van Ons te ondersteunen. Bij deze ‘omleiding’ is het goed om te weten dat de schenker zijn of haar gift of schenking kan koppelen aan een specifieke bestemming. Hij of zij kan VoorGrond vragen om de bijdrage te benutten voor bijvoorbeeld het financieren van onderzoek op een bepaald perceel landbouwgrond, of om m2 grond bij Land van Ons te kopen.
Zie voor meer informatie over het wat en hoe de FAQ’s op www.voorgrond.nl.

Bestuur en Raad van Advies

Het bestuur van Stichting VoorGrond bestaat uit Yolande Holthuijzen (secretaris), Corine van Winden (penningmeester) en Hans Zwagemaker (voorzitter).
De stichting kent een Raad van Advies. Diverse personen, actief en bekend in het werkveld van de biodiversiteit, zijn daarvoor benaderd.