Tabel 1: De basisspelregels voor alle deelnemers in Land van Ons

ONDERWERP

Basislidmaatschap (maximale inleg van €20.000/kalenderjaar)

Voor wie?

Voor iedereen die kapitaal voor grondaankoop aan Land van Ons beschikbaar wil stellen

Minimale looptijd?

2 jaar

Zekerheid?

95 % van de inleg wordt uiterlijk binnen 3 maanden na inleg daadwerkelijk gekoppeld aan door de coöperatie gekochte percelen landbouwgrond

Bijdrage opbouw eigen vermogen coöperatie

5 % van de inleg wordt aangehouden als reservering, zodat fluctuaties in de in- en uitstroom van kapitaal kunnen worden opgevangen

Aanspraak bij verkoop?

Na afloop van de minimale looptijd kan de deelnemer zijn opgebouwde m2’s terug verkopen aan de coöperatie. Uitgangspunt is dat de coöperatie de inleg ook weer terugbetaald.

Prijsvorming?

De ALV (algemene ledenvergadering) neemt de besluiten over de hoogte van de terugbetalingen. Uitgangspunt is dat de coöperatie de inleg, zoals die vertaalt is in m2’s, ook weer terugbetaalt.

Risico’s?

De prijs van landbouwgrond kan fluctueren. Deelnemers dienen er altijd rekening mee houden dat prijzen ook kunnen dalen.

Grotere uitstroom dan instroom van kapitaal

Indien er structureel een grotere uitstroom van kapitaal is bij de coöperatie in vergelijking met de instroom, dan zal de coöperatie een of meer onder liggende percelen in eigendom, verkopen. Indien dit plaatsvindt in een ongunstige economie, dan kan dit leiden tot lagere prijzen als die Land van Ons bij aankoop van het perceel heeft betaald. Alle besluiten daarover zullen aan de ALV worden voorgelegd.

Kwalitatief rendement

De coöperatie garandeert dat er op een aangekocht perceel sprake altijd sprake zal zijn van een positieve ontwikkeling van de aanwezige of mogelijk te ontwikkelen biodiversiteit. De monitoring daarvan wordt gedeeld met de deelnemers.

Financieel rendement

Deelnemers hebben voor kapitaal dat tenminste voor 2 jaar aan de coöperatie beschikbaar is gesteld, recht op een jaarlijks financieel rendement van 0,1 % van het door de deelnemer opgebouwde aantal m2’s.

Wat gebeurt er met winst van de coöperatie?

Indien de coöperatie een positief exploitatieresultaat realiseert, dan besluit de ALV op voordracht van het bestuur over de bestemming van die winst. Indien besloten wordt tot de aankoop van een extra aantal m2’s grond, dan zullen deze m2’s naar rato over de deelnemers worden verdeeld.