Stand van zaken voedselbosperceel Meristeem in Den Bosch

Image

In de Landscoop van juni 2021 meldden we al dat er problemen waren gerezen met de aankoop van een perceel bij het Engelermeer in Den Bosch, te bestemmen voor een voedselbos. Het perceel was via een aanbestedingsprocedure van het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) aan Land van Ons gegund. Voor de verdere ontwikkeling trokken wij op met coƶperatie Voedselboskabouters.

In juni werden wij ermee geconfronteerd dat de eigenaar van het perceel (gemeente Den Bosch) ondanks afspraken met het GOB niet meer van plan was het perceel te verkopen. Reden: binnen de organisatie bleek er al een wat ouder raadsbesluit te liggen dat over het hoofd was gezien. In dat raadsbesluit wordt melding gemaakt van een recreatiebestemming .

Deze bijzondere gang van zaken leidde tot een aantal gesprekken met eerst met het GOB en later met zowel GOB als de verantwoordelijk wethouder (Mike van der Geld).

In beide gesprekken (waarbij overigens uitvoerig excuses zijn gemaakt door de 2 betrokken overheidsorganen) hebben we uiteraard geprobeerd de gemeente op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk moeten we concluderen dat het College van B&W niet van plan is haar standpunt te wijzigen. Wel is toegezegd de kosten die Voedselboskabouters en Land van Ons te vergoeden. En zal er een vervolg komen, waar we samen met de gemeente zullen kijken of zij andere grondeigendommen hebben, waar het voedselbos alsnog kan worden gerealiseerd.

Die inventarisatie heeft ook nog in juni plaatsgevonden en leidde uiteindelijk tot de conclusie dat er (toevallig ook aan het Engelermeer) 1 andere optie is. Afgesproken is dat de verantwoordelijk ambtenaar een collegevoorstel zal maken of het College dit perceel (12 ha) aan Land van Ons wil verkopen. Een deel zou dan worden gebruikt voor voedselbos, een ander deel als natuur inclusief landbouwperceel.

Voedselboskabouters heeft nog het initiatief genomen voor een petitie, waarin gepleit wordt het oorspronkelijke perceel toch als voedselbos te bestemmen.

Los van de acties in Den Bosch zijn we nog nader in gesprek met het GOB over mogelijke andere percelen in Brabant en blijven we zelf uiteraard ook zoeken naar geschikte locaties.