Reactie op de opmerking van mevrouw Petra Berkhout van Wageningen University & Research (WUR).
De kritische vraag of we ons het streven naar herstel van biodiversiteit en landbouw wel kunnen permitteren wordt regelmatig gesteld, bijvoorbeeld ook vanuit de landbouwsector. Jammer dat in de uitzending niet de mogelijkheid werd geboden om op deze kritische vraag van mevrouw Berkhout vanuit Land van Ons te reageren. De positie van Land van Ons is dat het hier een schijnbare tegenstelling betreft.

Momenteel wordt een onevenredig groot deel (ca. 2/3) van de landbouwgrond gebruikt voor intensieve monoculturen gericht op de productie van vlees en andere dierlijke producten, met veel risico’s en neveneffecten voor flora en fauna.

De producten worden grotendeels geƫxporteerd naar Europese buurlanden, waar men toch al te veel dierlijke producten consumeert, ook vanuit gezondheidsperspectief. Dit raakt aan ons eetpatroon, een verschuiving naar een meer plantaardig dieet zou al veel druk op de landbouw verminderen en ruimte geven voor een meer natuurinclusieve manier van landbouw bedrijven.
Binnen de landbouwgrond moeten we goed differentiƫren. Vooral schralere (zand)gronden zijn vanuit milieuperspectief ongeschikt voor de huidige intensieve landbouw (o.a. stikstofproblematiek), deze zouden met voorrang moeten worden getransformeerd, met forse winst voor milieu en natuur. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een vruchtwisseling met granen voor humane voeding, boekweit, oliegewassen en lupine als eiwitbron en waar mogelijk ook groenten en/of aardappelen. Leidend tot een prachtige natuurinclusieve landbouw met een redelijk inkomen voor de boer.

Ongebreidelde schaalvergroting met monoculturen, inzet van zware machines, CO2-uitstoot, verdichting, verdroging, overbemesting en schadelijke bestrijdingsmiddelen leiden tot een zodanig verlies van biodiversiteit en bodemkwaliteit dat ook de voedselproductie zelf in gevaar kan komen. De wal zal als het ware het schip gaan keren. Biodiversiteit is geen luxe, maar noodzaak ook voor de intensieve(re) landbouw. We zullen een goede balans moeten vinden.