Problemen bij voedselbos Den Bosch

Image

De voortgang van het voedselbos bij het Engelermeer in Den Bosch is op losse schroeven komen te staan.

Voor wie het niet zo gevolgd heeft: Land van Ons heeft in het voorjaar van 2020 afspraken gemaakt met Coöperatie Voedselboskabouters om in samenhang in te schrijven op een openbare inschrijving van het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB). GOB is een onderdeel van de provincie dat belast is met de ontwikkeling van het natuurnetwerk in Brabant en natuurinclusieve landbouw.

GOB was in 2019 een pilot gestart, waarbij 22,5 hectare grond op 5 verschillende locaties beschikbaar is gesteld voor de inrichting, het beheer en de exploitatie van een voedselbos. Alle gronden zijn via een openbare procedure te koop of te pacht aangeboden en liggen binnen of grenzen aan het Natuurnetwerk Brabant. Zo ook het perceel waar wij op in hebben geschreven.

De gunning vond in juli 2020 plaats met de kanttekening dat ‘ons’ perceel vertraagd werd door onvoldoende afstemming met het waterschap. Kort na de jaarwisseling leken alle problemen te zijn opgelost en we waren al druk bezig met de verdere invulling.

Enkele weken terug kwam opeens het GOB met de mededeling dat de gemeente Den Bosch zich niet wenst te houden aan de afspraak om het perceel aan GOB te verkopen (die het weer aan ons zou verkopen). De reden die wordt aangevoerd is dat het perceel middels een eerder raadsbesluit de recreatieve bestemming moet krijgen.

Het mag duidelijk zijn dat we de hele gang van zaken uitermate zorgwekkend vinden. Hoe kan een overheidsorgaan nu een openbare verkoopprocedure starten als niet in voldoende mate is afgedicht dat er uiteindelijk geleverd kan worden? 20 juli aanstaande is er een bestuurlijk overleg met de directie van het GOB en de verantwoordelijke wethouder van Den Bosch om het vervolg te bespreken. Wordt vervolgd…