Nederlandse overheden

Agenda natuurinclusief. Website van het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

‘Met de Agenda Natuurinclusief zetten we in Nederland de koers uit naar die natuurinclusieve samenleving. Dat doen we als overheden, bedrijven, instellingen en burgers samen.’ ‘De Agenda Natuurinclusief is een initiatief van het ministerie van LNV, IPO (Interprovinciaal Overleg: Vereniging van de 12 provincies), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschappen NL.’

De bodem bereikt. Rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

‘Rurale bodems zijn belangrijk voor meerdere functies. Naast landbouw, bosbouw of natuur, zorgen ze voor de kwaliteit en opslag van water en opslag van koolstof. Ondanks internationaal beleid en richtlijnen hebben de bodems last van verzuring, vermesting, verdroging, verdichting en een verhoogde kwetsbaarheid. De internationaal afgesproken doelen voor onder andere bodem, natuur, water en klimaat worden daardoor niet gehaald. Intensief gebruik en gevaarlijke stoffen zetten de vitaliteit onder druk. Met als gevolg lagere opbrengsten en een matig tot slechte kwaliteit van de beschermde natuur. Ook de waterkwaliteit voldoet niet aan de normen en bodems houden te weinig water vast en stoten te veel broeikasgassen uit

Dit wordt verergerd door de klimaatverandering: organische stof breekt hierdoor sneller af. Dit heeft gevolgen voor het watervasthoudend vermogen, de bodemvruchtbaarheid en de opslag van koolstof uit broeikasgassen. En dat terwijl de extremere weersomstandigheden door de klimaatverandering juist vragen om een bodem die meer water en koolstof opslaat.’

Groene Netten. Initiatief van Nederlandse infrastructuurbeheerders (Tennet, ProRail e.a.) om biodiversiteit in groenstroken langs spoorlijnen e.d. te bevorderen.

‘De overheid wil nationaal en internationaal behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. De overheidsplannen hiervoor staan in de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal.’

Natuur en biodiversiteit

Beleidsnota Natuurlijk verder
‘In de natuurvisie beschrijft de Rijksoverheid in grote lijnen het natuurbeleid voor de komende 10 jaar. Kernpunt van de visie is een omslag in het denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis.’

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): Biodiversiteit en oorzaken van verlies in Europa.
‘Verlies aan biodiversiteit in Nederland groter dan elders in Europa.
In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan kwaliteit en kwantiteit van natuur, afgenomen tot circa 15 procent van de oorspronkelijke situatie. Het verlies aan biodiversiteit is daarmee aanzienlijk groter dan elders in Europa en de wereld. Verlies aan habitat door landbouw en verstedelijking is de belangrijkste oorzaak voor het historisch opgebouwde verlies aan biodiversiteit.’

Staatsbosbeheer – natuurinclusieve landbouw
‘In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) startte Staatsbosbeheer in 2018 een meerjarig project met als doel 40 experimenten te realiseren om boeren te helpen over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Kern daarbij is dat Staatsbosbeheer zijn grondpositie inzet. Wageningen University & Research (WUR) monitort de projecten.’

Vitale bodem Brabant
Een initiatief van Bodemnetwerk Brabant (ZLTO, waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, HAS Hogeschool en BMF).

Voortgangsrapportage Natuur, Zesde
‘Deze zesde rapportage laat zien dat het Rijk en provincies in 2019 op vele fronten bezig zijn geweest met natuurherstel. Ze doen dit voor de biodiversiteit in het algemeen en voor het doelbereik van de Vogel- en Habitatrichtlijn in het bijzonder. Deze inspanningen dragen bij aan de ontwikkeling van de natuurkwaliteit. Uit de cijfers blijkt, net als voorgaande jaren, dat in de natuurgebieden sprake is van stabilisatie en er zijn zelfs tekenen van enig herstel. De natuurkwaliteit in het agrarisch gebied en in de stad neemt nog steeds af. Het natuurbeleid heeft dus in natuurgebieden effect, maar dat is nog onvoldoende om de totale afname in biodiversiteit tegen te houden en verder te herstellen. ‘

Waterschappen en drinkwaterbedrijven:
Oproep namens de Nederlandse Waterschappen en drinkwaterbedrijven om verantwoordelijker om te springen met water, zie ook Trouw d.d. 24-4-2020.

In ieder geval tot 10 juni 2020:
Consultatie wijziging Wet natuurbescherming middels een ‘Wet stikstofreductie en natuurverbetering’.
‘Artikel 2.21
1. In 2030 is de depositie van stikstof op ten minste 50% van het areaal van de voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden niet groter dan de hoeveelheid in mol per hectare per jaar waarboven verslechtering van de kwaliteit van die habitats niet is uit te sluiten.
2. De omgevingswaarde, bedoeld in het eerste lid, is een inspanningsverplichting.’
Tja…