Kascontrolecommissie

Image

november 2021

Om namens de deelnemers toezicht te houden op de financiële gang van zaken, is een KCC ingesteld voorshands met de volgende taken:
• Controleren van de jaarrekening en het financieel jaarverslag;
• Controleren van de begroting;
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en de deelnemers;
• Het voorleggen van een decharge-advies aan de Algemene Leden Vergadering.

De KCC bestaat uit minimaal drie leden van Land van Ons met financiële/bestuurlijke achtergronden, voor een termijn van een jaar, tweemaal herbenoembaar. Benoeming en ontslag geschiedt door de Algemene Leden Vergadering.

Graag stellen wij de KCC beknopt voor:

Paul Arlman

Paul heeft een achtergrond bij het Ministerie van Financiën en hij is in diverse organisaties in binnen- en buitenland actief geweest in zowel kas- als selectiecommissies.

Maud van Vreedendaal

Maud is in het dagelijks leven financieel controleur. Ze heeft een bijzondere belangstelling voor het midden- en kleinbedrijf en de juiste vertaling van gegevens naar informatie.

Henk de Wert

Henk is ruim 35 jaar actief geweest als registeraccountant in een middelgroot kantoor met een grote diversiteit aan klanten. Daarnaast heeft hij ruime ervaring als penningmeester bij diverse stichtingen.

Paul en Maud zijn al enige tijd actief in de KCC en Henk wordt nu voorgesteld als derde lid van de KCC. We prijzen ons gelukkig dat diverse goede kandidaten gereageerd hebben op onze oproep voor een nieuw lid van de KCC. Onze oprechte dank hiervoor!

De KCC zal de komende tijd nauw optrekken met het bestuur om de elders in deze Landscoop genoemde uitdagingen in de organisatie goed te helpen adresseren.

Aangezien de KCC werkt ten behoeve van de deelnemers en benoeming en ontslag daarmee ook bekrachtigd moeten worden door de deelnemers, vragen wij je stem uit te brengen op de bovenstaand geformuleerde taakomschrijving en de drie leden van de KCC.