Begroting

Hieronder de begroting voor 2021 en een korte toelichting op de verschillende kosten en baten.

Toelichting

  1. Verwacht wordt dat 10.000 nieuwe leden kunnen worden ingeschreven in 2021
  2. Schatting van de opbrengst van percelen die worden verpacht.
  3. Op het perceel in Hooghalen is boekweit geteeld. Een deel van de kosten is reeds in 2020 verantwoord en de voorraad boekweit en honing is in de balans van 2020 opgenomen. De verkoop hiervan vindt plaats in 2021
  4. Holland Rijnland, een samenwerkingsverband van 13 gemeenten rond Leiden stelt 1,5 miljoen beschikbaar voor het samenwerkingsproject tussen Land van Ons en de Rijksuniversiteit van Leiden. In die samenwerking is het de bedoeling, te experimenteren met een andere invulling van de Zuid Hollandse veenweide, zodat er een positieve impuls wordt gegeven aan de biodiversiteit. Er zal in 2021 850.000 euro aan Land van Ons worden uitgekeerd als compensatie voor de extra investeringen en het pachtverlies. Dit geld zal aan de balans van Land van Ons worden toegevoegd. De opzet is, dit bedrag in de komende jaren in de exploitatie te laten vrijvallen. Voor 2021 is hiervoor 60.000 euro opgenomen. Het perceel dat Land van Ons in het 1e kwartaal van 2021 gaat aankopen, zal tegen de getaxeerde waarde in de lijst van aankopen 2021 worden opgenomen
  5. Het restant (650.000) is beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan het perceel. Hiervoor wordt een meerjarig projectplan opgesteld. Verwacht wordt dat hiervan in 2021 maximaal 250.000 zal worden besteed. Ditzelfde bedrag is ook aan de kostenkant opgenomen
  6. Voor kosten van aanschaf en herinrichting van percelen wordt een vast bedrag van 0,20 euro per m2 gerekend. Dit is onderdeel van de aankoopprijs van een perceel grond (zie ook notitie Principes waardering grond, die op MijnGrond te vinden is). Voor 2021 verwachten we koopovereenkomsten te sluiten voor 100-150 ha grond. Dit betekent 200.000 tot 300.000 euro herinrichtingskosten. Dit bedrag wordt als reserve herinrichtingskosten aan de balans toegevoegd. De feitelijke herinrichtingskosten worden uit deze reserve betaald.Voor de begroting van 2021 gaan we er vanuit dat 60% van de reservering (107.512 euro) over de percelen die in 2020 zijn aangekocht, zal worden gebruikt om daar de herinrichting van te kunnen betalen. Dit zelfde bedrag is ook aan kostenkant opgenomen.
  7. Zie de toelichting bij punt 6. De omvang van de reservering is direct gekoppeld aan de in het verslagjaar gekochte grond. Er zal jaarlijks worden gerapporteerd over de uitgaven per perceel.
  8. Zie de toelichting bij punt 5. Verwacht wordt dat in 2021 de gereserveerde gelden worden besteed.
  9. De nadruk ligt op wervingscampagnes voor nieuwe leden (50.000) en brievenbuspost naar bestaande deelnemers (37.000).
  10. De afschrijvingen betreffen de ontwikkeling van computersystemen voor Land van Ons. In 2021 wordt een investering voorzien van 95.000 euro. De investeringen worden in drie jaar afgeschreven.
Exploitatiebegroting 2021
Baten
Lidmaatschappen en cadeaulidmaatschappen150.0001
Donaties3.500
Opbrengst pachtgelden24.0002
Opbrengst percelen in eigen beheer7.0003
Vrijval bijzondere bate Oud Ade60.0004
Herinrichtingsbijdrage Oud Ade250.0005
Vrijval reservering herinrichting percelen64.5076
TOTAAL BATEN559.007
Lasten
Aankoop en inrichtingskosten aangekochte grond64.5077
Herstructurering perceel Oud Ade250.0008
Marketing en communicatie100.0009
Bankkosten. rente en transactiekosten Mollie10.700
Afschrijvingen40.00010
Kosten software (onderhoud en gebruik)3.000
Applicatiebeheer5.000
Externe advieskosten2.500
Kostenvergoeding vrijwilligers10.000
Verzekeringen4.000
Contributies en abonnementen500
TOTAAL LASTEN490.207
Resultaat voor belasting: 68.800