Instellingen en websites algemeen

Aardpeer
Verkoopt obligaties van € 500,- of meer. Met het geld van die obligaties koopt Stichting BD Grondbeheer grond aan (of herfinanciert ze grond die zij, vooruitlopend op uitgifte van de obligatie, al aankocht). De grond wordt via een eerlijke pacht ter beschikking gesteld aan natuur gedreven en sociaal verbonden boeren en voedselinitiatieven. Streeft naar biodynamische landbouw.

Almonature – impact on biodiversity
Stichting van een diervoederfabrikant die biodiversiteit wil bevorderen.

ARISE, persbericht project onderzoek biodiversiteit NWO, Naturalis Biodiversity Center, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, d.d. 29-4-2020.
‘Binnen vijf tot tien jaar een duidelijk overzicht van alle meercellige flora en fauna in Nederland en een infrastructuur om de soorten te identificeren. Dat is de ambitie van het megaproject ARISE waarbij door NWO, Naturalis Biodiversity Center, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute meer dan 18 miljoen euro wordt geïnvesteerd. ‘

Atlas natuurlijk kapitaal
‘Onze samenleving draait op natuurlijke hulpbronnen. De ondergrond levert drinkwater, wind levert energie, onze bodem produceert voedsel. Er is echter nog een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal benutten. Efficiënter, beter afgestemd en slimmer werken heeft grote voordelen voor bedrijven, burgers en overheden, zeker op de lange termijn. De natuur is bovendien een bron van inspiratie en kennis om de majeure uitdagingen van dit moment als verstedelijking en klimaatverandering duurzaam op te lossen. De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) helpt daarbij.’

Betaalbaar beter boeren. Een plan van Greenpeace, gepresenteerd op 21 januari 2020. ‘Met ecologisch boeren lossen we niet alleen de stikstofcrisis op, maar pakken we ook andere hardnekkige problemen aan die worden veroorzaakt door de intensieve veehouderij. Ecologische landbouw is zelfs een goede ‘business case’.’

Biodiversiteit.nl noemt zich ‘het centrale Nederlandse webportaal over Biologische Diversiteit. De doelstelling is het ontsluiten van een maximum aan informatie over biodiversiteit en biodiversiteitsbeleid in relatie tot Nederland. Dit portaal vormt tevens de Nederlandse invulling van het zogenaamde Clearing House Mechanism van de Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD).’

Boerenlandvogelbalans 2020
De Boerenlandvogelbalans 2020 is de opvolger van de Weidevogelbalans uit 2013. Die ging toen alleen over weide- en akkervogels van het open boerenland, zoals kievit, patrijs en veldleeuwerik. De huidige Boerenlandvogelbalans behandelt ook erf- en struweelvogels van het platteland, waaronder soorten als boerenzwaluw en ringmus. Het rapport, gemaakt in opdracht van het ministerie van LNV, is gebaseerd op gegevens van duizenden vrijwilligers en tientallen professionals van Sovon Vogelonderzoek Nederland, LandschappenNL en de Bond Friese VogelWachten (BFVW), die broedvogels tellen en nesten beschermen.
De Boerenlandvogelbalans 2020 geeft een betrouwbaar en gedetailleerd beeld van niet alleen nationale en provinciale ontwikkelingen van populaties van tientallen vogelsoorten. Maar ook hoe het staat met broed- en nestsucces van veel vogels. En geeft bovendien verklaringen voor de veranderingen.
Een uitermate somber beeld laten de vogels van het open boerenland zien; de achteruitgang van deze groep sinds 1990 bedraagt maar liefst zeventig procent. We vinden hieronder vogelsoorten die zeer kenmerkend zijn voor het laaggelegen Nederlandse boerenland, de weidevogels. Scholekster, grutto en wulp laten de sterkste achteruitgang zien. Kievit en patrijs nemen de laatste tien jaar zelfs nog sneller af dan voorheen. Niet alleen de aantallen broedparen nemen af, ook de verspreiding van veel soorten brokkelt af (veldleeuwerik 25%, grutto 24%). Vogels die vooral in natuurreservaten te vinden zijn nemen ook af; watersnip (2%) en zomertaling (4%).
De verklaring van de achteruitgang van onze boerenlandvogels is complexe materie. Maar er is één grote, bepalende factor: het sterk geïntensiveerde landgebruik.

Centraal Bureau voor de Statistiek
Zelfs het CBS…

Commonland
‘As initiator, catalyst and enabler of large-scale and long-term restoration initiatives, Commonland is on a mission to transform degraded landscapes into thriving ecosystems and communities based on sound business cases and aligned with international policies and guidelines.’ Gericht op de wereld, maar opgeriht in Amsterdam.

Compendium voor de Leefomgeving (CLO)
‘Biodiversiteit is een veelomvattend begrip dat verwijst naar alle verscheidenheid aan leven binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren. In de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD) is wereldwijd afgesproken dat landen ernaar streven hun biodiversiteit te behouden en te beschermen en deze op een duurzame manier te benutten. Om goed beleid te kunnen maken en beleid te kunnen bijstellen is het van belang inzicht te krijgen in de toestand van biodiversiteit en veranderingen hierin. Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) biedt informatie over biodiversiteit op basis van verschillende kernindicatoren.’

Courage, Stichting
‘Courage bedenkt, ontwerpt en realiseert grensverleggende concepten die de Nederlandse melkveehouderij nóg sterker maken.’

Baas Becking, Lourens. Geobiology: Or Introduction to Environmental Science. John Wiley & Sons. 2016. 9780470673812, online 9781118295472.
Klassieker. ‘Laurens Baas Becking was a pioneer in the field of microbial ecology and the father of Geobiology. This is the first English translation of Baas Becking’s Geobiologie: of Inleiding tot de Millieukunde published in Dutch in 1934. This book provides a fascinating view of how organisms have both adapted to and shaped their environment, from all types of settings ranging from lakes to the oceans, to acidic peats and salt ponds, drawing heavily on Baas Becking’s own keen observations. Although written 80 years ago, Baas Becking’s insights feel surprisingly modern and provide a unique insight into the fields of evolution of microbial ecology and geobiology. This book should appeal to anyone interested in microbial ecology, geobiology, biogeochemistry and the history of science. The translated text is accompanied by extensive footnotes and by an Editor’s summary at the end of each chapter placing Baas Becking’s writing in the context of modern developments in the field.’

Deltaplan biodiversiteitsherstel
‘Rabobank,'(!) ‘Natuur en Milieufederaties, Agrifirm, Wageningen University & Research, BoerenNatuur, De Vlinderstichting, Wereld Natuur Fonds, Naturalis Biodiversity Center, Landschappen NL, LTO Nederland, Natuurmonumenten, NIOO-KNAW, TiFN, Cruydt-Hoeck Wildebloemenzaden, Vogelbescherming NL, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, SBNL Natuurfonds, Louis Bolk Instituut, IVN-Natuureducatie, Stichting Open Boek, IUCN NL, Delphy, Wij.land, Proquint Maatschap en Nern.’

EO Wijers Prijsvraag – verrukkelijk Landschap
‘De missie van de Eo Wijersstichting – ‘stimuleren van ruimtelijke kwaliteit op regionaal niveau’ – is nooit ten einde. Want ondanks dat hedendaagse kwesties op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, voedselproductie, mobiliteit of woningbouw bestuurlijke grenzen overschrijden, is een regionale benadering van deze opgaven lang niet vanzelfsprekend. Laat staan dat een rol voor het ruimtelijk ontwerp gegarandeerd is.’

De Gastvrije Aarde, Stichting
‘Stichting de Gastvrije Aarde heeft tot doel:
Het zonder winstoogmerk ondersteunen of opstarten van initiatieven die willen bijdragen aan respect voor en verbinding met de Aarde. De initiatieven kunnen gericht zijn op:
Biologische landbouw, voeding en gezondheid, biodiversiteit en klimaatvragen,
Plattelandsontwikkeling en stad-land-relaties in Nederland,
met inbegrip van kennis, onderwijs, kunst en cultuur.’

Grondcoöperatie Rijkdom
‘De grondcoöperatie Rijkdom vindt een oplossing voor de schijnbare tegenstelling tussen natuur en economie. Door als boer en burger de handen ineen te slaan, komen we tot een mooier en beter landschap én een sterkere landbouw. We boeken economische, maar ook ecologische winst. Het kan! Ons duidelijke financieringsinstrument geeft boeren en investeerders het vertrouwen dat hiervoor nodig is.’

Graanrepubliek, De
‘Wij zijn een coöperatie van boeren, makers en ondernemers en werken samen hard aan het bereiken van ons ultieme doel: het verbeteren van ons voedselsysteem voor de allerbeste smaak van onze producten.
En wij geloven dat door te werken aan de beste smaak van onze producten, we niet alleen de biodiversiteit van ons landschap zullen verbeteren maar ook van ons voedselsysteem.’ Zie ook Nieuwe Oogst 28-5-2022.

Grond-verbond
‘Grond Verbond is een radicaal ander model van een voedselketen: een voedselketen die samen zorgt voor een gezonder en diverser landschap. In een proces van een half jaar bepalen consumenten, verwerkers en boeren met elkaar hoe het Amsterdamse landschap dat ons eten produceert biodiverser en persoonlijker wordt.’

Herenboeren
‘Herenboeren is een groeiende burgerbeweging die aantoont dat de productie van ons dagelijks voedsel anders, beter en bovenal duurzamer kan. Stichting Herenboeren Nederland doet dat door het bieden van ondersteuning en het vergaren en ontsluiten van kennis voor de verdere ontwikkeling van Herenboerderijen in Nederland.

We zien grote kansen voor deze coöperatieve boerderijen die burgers gedeeld eigenaar maken van hun eigen boerderij; consumenten dus die samen vraaggestuurd produceren en consumeren. We helpen hen bij de ontwikkeling van deze kleinschalige gemengde bedrijven die duurzaam, gezond en smakelijk eten produceren en verloren voedselvaardigheden herstellen.’

Kening ‘werkt aan een welvarend landschap, waarin mensen en andere levende wezens in balans samenleven. Welvaart gaat wat ons betreft heel goed samen met een gezond en rijk bodemleven. En een florerend ecosysteem staat een bloeiende economie niet in de weg.’

Kennisnetwerk OBN ‘ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit. Het is een onafhankelijk en innovatief platform waarin mensen uit beheer, beleid en wetenschap samenwerken.’

Land en co
‘Land & Co werkt sinds 1997 aan verduurzaming van de landbouw, biologische landbouw, ruimtelijke ordening en professionele ontwikkeling van ondernemers in het (werk) veld. De waaier aan projecten is breed en veelkleurig, maar draait altijd om mens en aarde (landbouw, natuur, voeding, landelijk gebied, ondernemerschap, ontwikkeling).’

Land van de aarde (België)
‘Een stukje gedegradeerde, kapot geteelde aarde in Broechem.
Wat is er nu?
[…]
Onze droom is het om van de grond een gedragen common te maken. Het land is niet van ons, maar behoort toe aan de Aarde zelf: het is Land van de Aarde. Als gemeenschap is het onze verantwoordelijkheid om het land te koesteren, het ruimte te geven voor herstel, het eerlijk te delen met andere wezens en alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat een waar paradijs, een ware oase, een ware tuin van Eden ontstaat.
De coöperatie is in opstart. Straks kun jij een aandeel kopen. Op die wijze word je mede-eigenaar van de grond en schrijf jij mee aan dit mooie verhaal. Je kunt dan mee zorg dragen voor de grond, mee input geven, je leert mee met de boeren, verwerft kennis om zelf thuis toe te passen. Later kun je een oogst-abonnement nemen en komen plukken.’

Land van Waarde
‘LandvanWaarde is een initiatief van Stichting Courage, in samenwerking met Landschap Overijssel en Nationaal Groenfonds. Kern van LandvanWaarde is dat het verschillende, voor boeren relevante en interessante, beloningen organiseert, bundelt en als maatwerk aan boeren aanbiedt. Deze set van belonende prikkels moet boeren zodanig stimuleren dat natuurbeheer een volwaardige pijler onder hun bedrijfsvoering wordt. Voorbeelden van beloningen zijn bijvoorbeeld toegang tot grond, rentekorting bij banken of ontwikkelruimte binnen gemeenten.’

Living Planet Report 2020. The Living Planet Report, WWF’s flagship publication released every two years, is a comprehensive study of trends in global biodiversity and the health of the planet. The Living Planet Report 2018 is the twelfth edition of the report and provides the scientific evidence to what nature has been telling us repeatedly: unsustainable human activity is pushing the planet’s natural systems that support life on Earth to the edge.

Living Planet Report Nederland. Verscheen 6-2-2020. Een publicatie van het Wereld Natuur Fonds, in samenwerking met diverse Nederlandse natuuronderzoeksorganisaties. Het is de derde keer dat het WWF Living Planet Report over natuur in Nederland verschijnt.

Maakgrijsgroener
‘Maak Grijs Groener is een initiatief van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dit is een beweging van meer dan 100 organisaties, waaronder boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en natuurorganisaties, die zich inzetten voor de herstel van biodiversiteit. ‘

Manifest voor een duurzame en solidaire economie. Zie De grote transitie.

Manifest Tijd voor biodiversiteit
‘De leefbaarheid van de aarde staat wereldwijd zwaar onder druk door de manier waarop de mens ermee omgaat. Elke dag maken we keuzes die bepalend zijn voor de toekomst. Alle volgende generaties moeten leven met de keuzes die wij nu maken. Het wordt tijd dat we naar hun zorgen luisteren. Het is de hoogste tijd voor biodiversiteit. Daarom presenteert de denktank JongerenXNaturalis het manifest Tijd voor biodiversiteit – Een leefbare wereld is een kwestie van kiezen. In dit manifest laten we zien dat een leefbare wereld vooral een kwestie is van kiezen.’ (19-5-2021)

Meakan, Morgan. ‘Facebook’s Data Center Plans Rile Residents in the Netherlands
The country has become a magnet for Big Tech facilities, but locals say they will syphon away all their green energy.’ Wired, 7-1-2022.

Meten=weten
Zeer actieve actiegroep die zich voor een beter leefklimaat inzet, ontstaan als protest tegen het vele gif dat gebruikt wordt in de bollenteelt rond Westerveld.

Nationaal Groenfonds

‘Wij financieren projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren. Denk daarbij aan natuur en landschap, maar ook aan lucht en water, biodiversiteit en beleving.’

Natuurinformatie. Site van Naturalis (‘Naturalis Biodiversity Center’).

Natuurrijk Nederland
Nederland opnieuw inrichten en voor de helft tot natuurrijk leefgebied maken is dé stap voorwaarts in de enorme uitdagingen voor ons klimaat, milieu en welzijn. En het kan ook nog budgetneutraal: een ruimhartige en vrijwillige compensatie van de agrarische sector kan betaald worden door op een miniem deel van de grond huizen te bouwen. Zo lossen we ook de urgente woningnood op.

Nederlands Instituut voor Ecologie
‘Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek. Met meer dan 300 onderzoekers en studenten is het NIOO één van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).’

Nemo
Het insect als kanarie in de kolenmijn

Netherlands Ecological Research Network (Wageningen)

Netwerk Ecologische Monitoring
Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is een samenwerkingsverband van overheden ten behoeve van de inwinning van natuurgegevens voor beleid. Partners in het NEM zijn de ministeries van LNV en IenM (Rijkswaterstaat), PBL, CBS en provincies.

Nieuwe oogst – de schakelkast
Ofwel: ‘De transitie van donkergroen en donkergeel, naar 50 tinten groen; het platteland anno 2050!’, een initiatief van Bosgroep Zuid-Nederland.

Open Letter to MEP’s: Reform the CAP: harmful agriculture is destroying nature
Brief van wetenschappers aan het Europees Parlement inzake het landbouwbeleid.

Ossekampen Grassland Experiments
In het Ossekampen Grassland Experiment, dat in 1958 begon, werd een aantal proefvelden meer dan zestig jaar onderzocht. Veranderingen in botanische soortensamenstelling, productie en bodem werden gedetailleerd gemeten. Het experiment in Wageningen is één van de oudste ecologische experimenten in de wereld. Zie ook hier. (Het oudste experiment is het Park Grass Experiment in Rothamsted (het Verenigd Koninkrijk) dat honderd jaar eerder werd gestart.}

PechaKucha webinar gemeente Amsterdam (26-10-2020)
How do we prepare the city of Amsterdam for today’s and tomorrow’s climate? How do we keep a cool head and our feet dry? What is going on already, who are the actors, and what can you do yourself?
Climate change and the extreme weather conditions that entail from it constitute a major point of concern for Amsterdam. There are risks, but certainly opportunities, too. The Municipality aims at inspiring youth to be part of the transformation, as well as at stimulating awareness and knowledge of climate change and climate adaptation.
In the course of one hour, eight PechaKucha participants present their projects and initiatives from fashion to beer brewery, which are contributing to a world that copes better with climate change and its “new normal” weather conditions.
Presenters include: Joop de Boer (Olympia), Sascha Glasl (Space & Matter), Haro de Jong (Buro Haro), Lotte de Raadt (Studio Lotte de Raadt), Remco Moen (Dutch turning tiles championship), Judith Everaars (Land van Ons), Laura Šilinska (Senscommon), Joris Hoebe (Rainbeer), Yvonne Modderman & Jeroen van der Voorn (Wijn van Bret).

Regeneratie coöperatie
‘We dromen van een regeneratieve samenleving. Een samenleving waarin we onszelf zien en gedragen als onderdeel van de natuur. We gaan voor een vitale Nederlandse cultuur en economie die structurele ongelijkheid en uitbuiting transformeert. We werken samen met alle soorten om ons heen: mensen, dieren, planten, onze bodem en onze lucht.’

Regeneration
‘Deze pioniers zetten zich elke dag in voor regeneratieve landbouw. Boeren, wetenschappers, juristen, beleidsmakers, bedrijven, denkers opinieleiders, investeerders, burgerinitiatieven, veranderaars. Lees hun verhaal en geniet van hun kennis en drijfveren.’
Met o.a. een pagina over wetenschapper Pablo Tittonell.

Samen sneller duurzaam
‘Hier vind je honderden producten en diensten waarmee je jouw leef- & werkomgeving kunt verduurzamen. Verzamel de tips die je snel wilt terugvinden en deel ze zodat je ook anderen kunt inspireren!’

Sapro-Feed: Increasing Crop Health by Managing Natural Microbial Interactions
‘There is an urgent need for novel environmentally-friendly approaches to control diseases by soil-borne pathogens as the use of chemical pesticides is strongly restricted by EU regulations. However, biological alternatives like the use of microbial biocontrol inoculants do mostly not give consistent control as these microbes are not adapted to the harsh conditions in soil.
The current project aims to steer the composition of indigenous soil microbes, which are adapted to the local environmental situation, in such a way that they enhance natural biocontrol. Manipulation of competitive interactions between fungi and bacteria in the root-environment (rhizosphere) of crops form the basis for the envisioned biological control of root-infecting fungi. Different strategies to steer the rhizosphere microbiome will be tested. Based on the results products and strategies will be made available for growers.’

Symphony of Soils
‘Symphony of Soils stelt zich tot doel bodemvruchtbaarheid onder de aandacht te brengen van een breed publiek en de relatie duidelijk te maken tussen bodemgezondheid en de gezondheid van plant, dier en mens. In het jaar van de bodem vond op 27 juni 2015 in het Tropenmuseum in Amsterdam de Save our Soils conferentie plaats en werd de Amsterdam Declaration getekend. Dit vormde de inspiratie voor het oprichten van de Stichting Symphony of Soils.’

Toekomstboeren
‘Toekomstboeren is een initiatief dat de groeiende en bloeiende beweging van duurzame en maatschappelijk verantwoorde landbouw en voedselproductie zichtbaar wil maken en versterken.’

Turnhout, S. Following the River clubtail around. How games and grids transform networks of biodiversity recording and policy. Proefschrift Radboud Universiteit. Hier te downloaden.

Voedselbosbouw, Stichting
‘Stichting Voedselbosbouw Nederland (VBNL) is in juni 2016 opgericht door Wouter van Eck, Marc Buiter, Bart Lensink, Fransjan de Waard en Evelyn Derksen.
De ontwikkeling van een groot voedselbos in Almere Oosterwold, in het kader van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland, vormde de directe aanleiding voor de oprichting van de stichting VBNL.
Als stichting staan wij voor ontwikkeling en rendabel maken van nieuwe en bestaande voedselbossen in Nederland ten behoeve van een duurzame voorziening van behoeften van de vruchtgebruikers aan lekker en gezond, lokaal voedsel, een vitale natuur, aantrekkelijk landschap en nog veel meer.’

Voedzaam land
‘De Stichting Voedzaam Land is een initiatief van Joost Lalau en Joost Mentink. Joost LaLau heeft in zijn jeugd gewoond op een boerderij in het buurtschap Ofwegen en heeft van zijn vader veel geleerd over het telen van groenten en fruit. Joost Mentink is bioloog en al zijn levenlang in het bijzonder geïnteresseerd in gezonde voeding, ecologie en natuur.’

Wageningen University & Research
‘Een wei vol bloemen en vlinders, een zee vol vissen en koralen… Het begrip biodiversiteit staat tegenwoordig veel in de belangstelling. Maar wat betekent het eigenlijk? Waarom is het belangrijk en wat kunnen we met die kennis? Aan Wageningen University & Research doen we daar samen onderzoek aan. Zo dragen we bij aan toepassingen voor onder meer landbouw en natuurbescherming, maar ook voor duurzame economische groei en gezondheid. Dat doen we vanuit allerlei invalshoeken, van plantkunde, microbiologie en dierecologie tot economie en sociale wetenschappen.’

Wij.land
‘Wij.land werkt samen met boeren, natuurorganisaties en anderen aan concepten die bijdragen aan 4 waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde.’

Wikipedia-pagina over biodiversiteit