Grotere kapitaalinbreng voor deelnemers en nog niet-deelnemers

In de laatste Landscoop hebben we een oproep geplaatst voor de deelnemers die de bereidheid hebben meer kapitaal bij de coöperatie onder te brengen, mede ten behoeve van een beslissing over de aanschaf van een groot boerenbedrijf bij Nijmegen. We hebben daar tot nu toe zo’n 40 reacties op gehad. Voor deze grote investeringen is het nodig om nieuwe afspraken te maken. Zowel voor de wijze hoe we omgaan met het financieel rendement van alle huidige deelnemers, als de nieuwe aankoopmodellen voor grote investeerders.

Voorstel ‘Gegarandeerd financieel rendement’ alle deelnemers:

  1. Uitgangspunt bij de coöperatie blijft dat elk deelnemer 1 stem heeft, ongeacht de hoeveelheid kapitaal die wordt ingebracht.
  1. Voor alle deelnemers gelden dezelfde basisregels, die gezamenlijk het Basismodel vormen. Voor mensen die grotere bedragen boven de 20.000 euro wilden inleggen hanteerden we het Plusmodel, waarin een aantal andere afspraken zijn gemaakt qua looptijd en % dat wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen van de Coöperatie. Zowel het Basismodel als Plusmodel hanteren we al vanaf maart 2020.
  1. Nieuw is nu het vastleggen van het ‘Gegarandeerd financieel rendement’. We hebben er als Land van Ons belang bij dat deelnemers hun geld in de coöperatie laten zitten. Daarom willen we een kleine beloning in de vorm van extra m2’s beschikbaar stellen aan alle deelnemers die hun kapitaal langer dan twee jaar bij de coöperatie onderbrengen. Dit geldt dus ook voor de deelnemers die weinig m2’s hebben gekocht. Voor het Basis- en Plusmodel wordt dit 0,1%/jaar over het aantal m2’s, uitgekeerd in m2’s.

In tabel 1 staan alle spelregels van het Basismodel nog eens weergegeven.

Tabel 1: Basismodel voor alle deelnemers in Land van Ons

ONDERWERP

BASISMODEL (maximale inleg van €20.000/kalenderjaar)

Voor wie?

Voor iedereen, die kapitaal voor grondaankoop aan Land van Ons beschikbaar wil stellen

Minimale looptijd?

2 jaar

Bijdrage opbouw eigen vermogen coöperatie

5% van de inleg wordt aangehouden als reservering, zodat fluctuaties in de in- en uitstroom van kapitaal kunnen worden opgevangen

Aanspraak bij verkoop?

Na afloop van de minimale looptijd kan de deelnemer zijn opgebouwde m2’s op dat moment terug verkopen aan de coöperatie.

Prijsvorming?

De ALV (algemene deelnemers vergadering) neemt de besluiten over de hoogte van de terugbetalingen. Uitgangspunt is dat de coöperatie de inleg, zoals die vertaalt is in m2’s, ook weer terugbetaald.

Risico’s?

De prijs van landbouwgrond kan fluctueren. Deelnemers moeten er altijd rekening mee houden dat prijzen ook kunnen dalen.

Grotere uitstroom dan instroom van kapitaal

Indien er structureel een grotere uitstroom van kapitaal is bij de coöperatie in vergelijking met de instroom, dan zal de coöperatie een of meer onder liggende percelen in eigendom, verkopen. Indien dit plaatsvindt in een ongunstige economie, dan kan dit leiden tot lagere prijzen, als die Land van Ons bij aankoop van het perceel heeft betaald. Alle besluiten daarover zullen aan de ALV worden voorgelegd.

Kwalitatief rendement

De coöperatie garandeert dat er op een aangekocht perceel altijd sprake zal zijn van een positieve ontwikkeling van de aanwezige of mogelijk te ontwikkelen biodiversiteit. De monitoring daarvan wordt gedeeld met de deelnemers.

Tegemoetkoming langere verbintenis

Deelnemers hebben voor kapitaal dat tenminste voor 2 jaar aan de coöperatie beschikbaar is gesteld, recht op een jaarlijks een tegemoetkoming van 0,1% van het door de deelnemer opgebouwde aantal m2’s.

Wat gebeurt er met winst van de coöperatie?

Indien de coöperatie een positief exploitatieresultaat realiseert, dan besluit de ALV op voordracht van het bestuur over de bestemming van die winst. Indien besloten wordt tot de aankoop van een extra aantal m2’s grond, dan zullen deze m2’s naar rato over de deelnemers worden verdeeld.

Voorstel ‘Uitbreiding aankoopmodellen’ voor grote investeerders:

1. Voor alle deelnemers geldt dat de eerste €20.000 in het Basismodel valt, met alle bijbehorende regels. Gaat een deelnemer daarbovenop meer kapitaal beschikbaar stellen, dan gelden voor dat extra deel lagere percentages.

2. Wanneer deze deelnemer met een groot ingelegd bedrag wenst uit te stappen, levert dat meer problemen op. Voor grotere bedragen hebben we daarom de looptijd van de overeenkomst verlengd. Die looptijd varieert tussen de 5 en 20 jaar, en neemt toe naarmate het bedrag groter wordt. Standaardprocedure is dat deze deelnemers een jaar voor de afloopdatum moeten laten weten of er ja dan nee verlengd wordt. In het laatste geval hebben we dan ruim de tijd om het “uitredende kapitaal” bij elkaar te krijgen.

3. Het beloningspercentage (financieel rendement) wordt wat hoger naarmate de looptijd van de overeenkomst langer is. Dit doen we, omdat een langere looptijd voor Land van Ons meer zekerheid geeft.

4. Is de extra inleg meer dan €300.000, dan willen we ook de kapitaalverstrekker wat meer zekerheid geven. Dat doen we door het ingelegde bedrag te koppelen aan één specifiek kadastraal perceel, waarvoor de inbrenger (tevens bekostiger van dat perceel) een hypothecair recht kan krijgen (model 3 en 4). Dit houdt in dat als Land van Ons haar verplichtingen niet na komt bij verkoop van het aantal m2’s van betreffende deelnemer, de deelnemer het perceel kan verkopen.

5. Model 5 betreft de inbreng van bedragen boven de €500.000. Indien de deelnemer dat wil (hij kan ook voor model 4 met hypothecair recht kiezen), dan kan een perceel met die waarde op naam van de deelnemer worden overgezet. Met de restrictie dat het gedurende tenminste 20 jaar in beheer van Land van Ons wordt gegeven (zonder dat daar een pachtvergoeding tegenover staat en met een klein rendement van 0,1%). Het perceel staat dan weliswaar niet op de balans van Land van Ons, wij kunnen er wel 20 jaar de goede dingen mee doen. Een perceel via model 5 heeft altijd een relatie met naastliggende percelen die Land van Ons zelf in bezit heeft.

In tabel 2 staat het complete nieuwe voorstel weergegeven.

Tabel 2: Overzicht van het Basismodel en de vijf modellen voor grote investeerders

Voorbeeld: Als iemand van ‘model 3. Uitgebreid’ gebruik wil maken, legt deze persoon minimaal €320.000 euro in: € 20.000 in het basismodel en dan minimaal daar bovenop €300.000 in Model 3. Uitgebreid.

ONDERWERP

BASIS

1. PLUS

2. EXTRA

3. UITGEBREID

4. RUIM

5. UITBUNDIG

1

Minimale inleg/keer

20

20.000

20.000

300.000

500.000

500.000

2

Maximale inleg

20.000/jaar

+

100.000

300.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

3

Minimale looptijd

2 jaar

5 jaar

10 jaar

15 jaar

20 jaar

20 jaar

4

% Gereserveerd voor opbouw eigen vermogen

5%

2%

1.5%

1,5%

1%

n.v.t.

5

Extra zekerheid

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Optie: hypothecair voor het perceel dat met het kapitaal is aangekocht

Optie: hypothecair voor het perceel dat met het kapitaal is aangekocht

Optie: kadastraal eigendom ligt bij inbrenger van het kapitaal

6

Tegemoetkoming langere verbintenis

Ja, 0,1% vanaf 2e jaar

Ja, 0,1% vanaf 2e jaar

Ja, 0,2%

Ja, 0,2%

Ja, 0,3%

Ja, 0,1%

7

Fiscaal voordeel?

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ja, door lagere bijtelling in box 3

Tot slot

Langere looptijden en hogere bedragen worden dus (beperkt) beloond. Zoals met alles in het leven gaat het om het zoeken naar het goede evenwicht tussen het kapitaal dat via de basis en de overige varianten tot stand komt. Met onze voorstellen zitten we nog ruim onder wat er op de duurzame kapitaalmarkt verkrijgbaar is, maar laten we toch zien dat we ons rekenschap hebben gegeven van het belang van het beschikbaar stellen van grote bedragen voor Land van Ons.

Als bestuur hebben we uiteraard goed gekeken naar de kansen en de risico’s die we lopen met deze gewijzigde opzet. Met de voorgestelde varianten denken we een goed evenwicht te hebben gevonden in onze wens voor maatschappelijk draagvlak (veel deelnemers die laagdrempelig kunnen meedoen) en de mogelijkheden die deelnemers met wat meer kapitaal onze coöperatie bieden. Het mag duidelijk zijn dat de negatieve rente die de banken per 1 juli gaan invoeren voor alle spaarbedragen boven de €100.000 ons daarin helpt.

Interesse om kapitaal in te brengen via een van de modellen? Stuur een mail naar bestuur@landvanons.nl en we nemen contact met je op.

Stemmen

Er kan vanaf heden door alle deelnemers gestemd worden over de voorstellen. Heb je vragen, voordat je je stem wilt uitbrengen: Stel ze door een mail te sturen naar bestuur@landvanons.nl. De beantwoording van alle vragen delen we zoals altijd via MijnGrond.