Biodiversiteit gegarandeerd op Hezenes

Image

februari 2022

Na enkele gesprekken tussen Land van Ons en Staatsbosbeheer, werd op 15 maart 2021 afgesproken dat Land van Ons een perceel van 6,6 ha op de Hezenes (naast Hunebed D52) voor 0 euro zal pachten. We zagen de pachtsituatie als bruggenhoofd om in de toekomst eigen percelen op de Hezenes te kunnen aankopen.
Sinds die tijd is er veel gebeurd. Het perceel leende zich historisch en landschappelijk gezien heel mooi voor een aanleg van oost-west georiënteerde strokenteelt. Net zoals op de Holtesch zijn er in 2021 drie gewassen verbouwd door boer Kees Sijbenga: huttentut, blauwe lupine en tarwe. En er zijn twee keverbanken aangelegd en ingezaaid met bloemrijke graslandmengsels van de Cruydthoeck.

De oogst van de gewassen viel hier tegen omdat het perceel flink vervuild bleek met kweek, akker- en melkdistel. Enkele fanatieke vrijwilligers hebben voor het oog nog wat proberen te wieden.

Ondertussen zijn er gesprekken gevoerd met een bollenboer om te kijken of deze zijn naastgelegen grond wilde verkopen. Dat kon, maar dan wel tegen de hoofdprijs. En omdat buurmans grond maar één keer te koop is, heeft een andere buurman die grond toen gekocht. Deze grond is gelukkig nu aan een biologische boer uit Dwingeloo verpacht.
Na het teeltseizoen van 2021 is in overleg met Kees Sijbenga het beheer van ons Hezenes-perceel door Land van Ons overgedragen aan een dichterbij wonende biologische melkveehouder, Remco Aalbers. Staatsbosbeheer heeft daarna meer percelen aan Remco ter beschikking gesteld. Remco zal de percelen beheren in strokenteelt, evenals de keverbanken.
Nu er weinig perspectief meer is op verwervingen heeft het bestuur besloten zich van de Hezenes terug te trekken.
Is het verspilde tijd geweest dat Land van Ons zich heeft ingespannen voor de Hezenes? Nee zeker niet, want onze bemoeienis heeft eraan bijgedragen dat met het nieuwe beheer door twee biologische boeren de condities voor de biodiversiteit op de Hezenes aanzienlijk zijn verbeterd. En daar gaat het ons tenslotte om.
We bedanken de medewerkers van Staatsbosbeheer voor de geboden gelegenheid en wensen hen en Remco een vruchtbare samenwerking.

Han Duyverman
Tijdelijk perceelcoördinator Hezenes