Beheerplan Lettele-Linde

Image

januari 2022

Een van de eerste grondaankopen van Land van Ons was in augustus 2020 in het Overijsselse Lettele, in zuidwest Salland, vlakbij Deventer en de grens met Gelderland. Eigenlijk gaat het om gronden in de buurtschap Linde nabij het dorp Lettele, zo werd ons door de vorige eigenaar van de LvO-gronden verteld. Vandaar dat het volgens hem beter is te spreken van ‘Lettele-Linde’.

In januari 2022 is het beheerplan voor de gronden met daarin de geschiedenis van en de plannen met het perceel vastgesteld. Aan de hand van verschillende kaartjes valt te zien dat de gronden al sinds minstens anderhalve eeuw in gebruik zijn als grasland.

De kwaliteiten van de gronden staan beschreven, zoals de ligging in het landschap, de hoogteverschillen binnen het perceel, de kwaliteit van de bodem.

Het beheerplan staat op de website, percelenpagina Lettele. Vrijwilligers van de KNNV en IVN-Deventer hebben tijdens een nulmeting 63 soorten planten gevonden, relatief veel voor een perceel van 4 hectare.

Uiteraard gaat het beheerplan in op de verschillende betrokkenen bij het perceel, waaronder de pachter, Rick Huis in ’t Veld van de Melkbrouwerij. Uitgangspunt van het toekomstig beheer is extensieve begrazing van kruidenrijk grasland, bemesting met vaste mest, onderhouden van de landschapselementen waaronder de recent aangelegde houtsingel en haag.

Plannen zijn er voor de aanplant van een of enkele solitaire bomen en het aanleggen van een waterpoel (waarschijnlijk deze zomer). Een wens is de inrichting van een natuurvriendelijke oever van de Lettelerleide, die ten zuiden van het perceel stroomt. Daarover zijn we afhankelijk van het Waterschap en naburige grondeigenaren.

Michiel Bussink, januari 2022